Tuyên truyền Pháp luật
uct
du lịch, tour du lich
CÔNG DÂN > Tuyên truyền Pháp luật
Tài liệu tham khảo
(17/03/2015)
Thống kê các website có tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Lượt xem:  6 Bản in Quay lại


Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 17/03/2015

Căn cứ Kế hoạch số 3572/KH-UBND ngày 02/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của thành phố Hội An (sau đây gọi là Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố); Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 17/03/2015

Căn cứ Kế hoạch số 4476/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; UBND thành phố Hội An ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

Kế hoạch Tổ chức phát động và tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 17/03/2015

Căn cứ Kế hoạch số 3572/KH-UBND ngày 02/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sau đây gọi là Ban Tổ chức cuộc thi); UBND thành phố, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kế hoạch tổ chức phát động và tuyên truyền về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với những nội dung cụ thể như sau:

Tham gia hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN 17/03/2015

Kính gửi: - Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy; - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Đến nay những điểm mới trong Hiến pháp đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp thu tích cực thông qua các đợt tuyên truyền, trao đổi tọa đàm, tập huấn…; qua đó ý thức, trách nhiệm của người dân về việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp dần được nâng cao. Để Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đi sâu vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, ngày 22/9/2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-BTP về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trên tinh thần đó, ngày 02/12/2014 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3572/KH-UBND để tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị, xã hội trên phạm vi cả nước; vì vậy, để cuộc thi tổ chức đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thành phố 17/03/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Kế hoạch số 3572 ngày /12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Xét đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 128/TTr- TP ngày 02 tháng 12 năm 2014,

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích