Hành chính một cửa
uct
du lịch, tour du lich
CÔNG DÂN > Hành chính một cửa
Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
(12/05/2015)
Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố. Bộ phận TN&TKQ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) đ người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng TN&MT đ giải quyết.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đ điều kiện thì ghi phiếu hướng dẫn hoặc lập phiếu chuyển trả và gửi lại Bộ phận TN&TKQ đ hướng dẫn hoặc chuyển trả cho hộ gia đình, cá nhân; nếu đ điều kiện thì chuyển hồ sơ đến VPĐKQSD đất đ giải quyết.

+ Bước 3: Trong thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc, VPĐKQSD đất thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và trình hồ sơ đến Phòng TN&MT xem xét.

+ Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ và lập thủ tục trình UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất.

+ Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất và gửi hồ sơ lại cho VPĐKQSD đất đ chỉnh lý biến động.

+ Bước 6: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, VPĐKQSD đất cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển thông tin địa chính đến Cơ quan thuế đ xác lập đơn giá giao đất (nếu có); thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Bước 7: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính và đến Bộ phận TN&TKQ đ nộp phí, lệ phí và nhận kết quả .

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố Hội An;

Địa chỉ: số 02 đường Hoàng Diệu, thành phố Hội An;

Số điện thoại: (0510) 3914248.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin giao đất (mẫu số 01a/ĐĐ); (tải mẫu đơn)

+ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất;

+ Danh sách công khai các trường hợp được giao đất;

+ Bảng tổng hợp các ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có);

             + Phương án giao đất đã hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường;

+ Tờ trình của UBND xã, phường;

+ Kết quả thẩm định phương án giao đất, thẩm tra hồ sơ của Phòng TN&MT Thành phố.

+ Số lượng hồ sơ gồm 01 bộ.

-         Thời hạn giải quyết: Không quá 33 (ba mươi ba) ngày làm việc.

-         Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

-         Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng TN&MT thành phố Hội An.

-         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính.

-         Lệ phí:

+ Phí thẩm định đối với hộ gia đình, cá nhân:

             ++ 90.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại phường;

             ++ 8.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại xã.

+ Lệ phí địa chính:

             ++ 25.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại xã nhưng có hộ khẩu thường trú tại phường;

             ++ 25.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại phường;

+ Phí dịch vụ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

            ++ 548.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại phường;

            ++ 476.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại xã.

+ Tổng cộng:

        ++ 663.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại phường;

        ++ 484.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại xã;

++ 509.000 đồng/hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân có vị trí thửa đất tại xã nhưng có hộ khẩu thường trú tại phường;

Căn cứ:

- Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp;

- Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 7/3/2013 và quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 7/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND thị xã Hội An;

- Quyết định 191/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 của UBND thành phố Hội An.

-     Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

+ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 27/2007/QĐ-UBNĐ ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 1222/QĐ-UBNĐ ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND thành phố Hội An (Trên cơ sở Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

+ Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Uploaded/file/don%20xin%20giao%20dat.pdf

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích