Đề cao vai trò nêu gương
uct
du lịch, tour du lich
Đề cao vai trò nêu gương (22/09/2016)
Ngày 15.5, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Chỉ thị 05-CT/TW đặt ra yêu cầu về phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh H.GIANG
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh H.GIANG

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ gắn với thực hiện các phong trào hành động, việc làm cụ thể. Nó thể hiện trong các chính sách, trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xét theo điều kiện thực tiễn, Bộ Chính trị cũng đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương trước hết và người cán bộ cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới; người đứng đầu phải nêu gương cho tập thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong Đảng phải nêu gương thực hiện trước và cả hệ thống chính trị rồi đến các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng, sự lan tỏa sâu rộng về thực hiện “học tập và làm theo”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị không tổ chức Bộ phận giúp việc của các cấp ủy mà giao cho Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cho cấp ủy đôn đốc, kiểm tra và xem nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Đây là tiêu chuẩn đánh giá các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và gắn chặt với công tác xây Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. “Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phương châm, cách làm gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từng cấp ủy, người đứng đầu, từng cán bộ, đảng viên cần tự giác thực hiện, trở thành hành động thường xuyên, nhu cầu của tự thân của mỗi người. Kết quả của việc thực hiện học và làm theo sẽ là cơ sở để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

HÀN GIANG (baoquangnam.vn)

 

Lượt xem:  1,163 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường