Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI
uct
du lịch, tour du lich
Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI (05/03/2021)
Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI

1/ Thông báo về việc gửi tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND khóa XI

2/ Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 13 - HĐND thành phố khóa XI

3/ Dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 13 - HĐND thành phố khóa XI

4/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

5/ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu, chi NSNN 5 năm 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025

6/ Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

7/ Phương án giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế

8/ Trình thành lập Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

9/ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

10/ Danh mục công trình mới dự kiến bố trí vốn kế hoạch năm 2021

11/ Tờ trình đề nghị thông qua Chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

12/ Dư thảo Nghị quyết thông qua dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm

13/ Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C

14/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

15/ Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

16/ Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025

17/ Dự thảo Nghị quyết giải thể phòng Y tế và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước

18/ Đề nghị tham gia góp ý kiến nội dung các dự thảo Nghị quyết

19/ Báo cáo tình hình sử dụng nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công lập do ảnh hưởng dịch

20/ Báo cáo phương án sử dụng nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ qua các năm chuyển sang năm 2021

21/ Tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND

22/ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND

23/ Danh sách các cơ quan, đơn vị mời tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 13

24/ Báo cáo thành lập Khu BTTN Cù Lao Chàm

25/ Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

26/ Báo cáo tóm tắt dự án thành lập Khu bảo tồn biển thiên nhiên Cù Lao Chàm

27/ Báo cáo thẩm tra của Ban phép chế tại kỳ họp thứ 13

28/ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển KT-XH 5 năm 2016-2021 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

29/ Bảng tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến đối với dự thảo dự án thành lập khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

30/ Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

31/ Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện thu, chi NSNN 5 năm giai đoạn 2016-2020

32/ Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KT-XH HĐND thành phố

HĐND-UBND

Lượt xem:  275 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường