Tình hình ủng hộ công tác phòng, cống Covid- 19 tại Uỷ ban MTTQ thành phố Hội An