Một số văn bản hướng dẫn của UBMT TQ Việt Nam thành phố Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Một số văn bản hướng dẫn của UBMT TQ Việt Nam thành phố Hội An (03/03/2020)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An ban hành một số văn bản hướng dẫn công tá