Thanh tra thành phố
uct
du lịch, tour du lich
Thanh tra thành phố (22/04/2015)
Vị trí và Chức năng

Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch thanh tra khác theo quy định của pháp luật trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4.Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường và các phòng, ban liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố.

5.Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6.Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

Về Thanh tra:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, phường và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao;

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố trong 
 
Thông tin liên hệ
 
 
THANH TRA THÀNH PHỐ
 Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3861 247
 Email: thanhtraha@gmail.com
 Fax:
 
 
Lê Mới
TUV, Chánh Thanh tra
Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 3914 245
 NR: 0510 6520 161
 DĐ:  0905 357 248
 Email: moil@quangnam.gov.vn
 
 
Nguyễn Văn Tiến
Phó Chánh Thanh tra
Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 3861 247
 NR: 
 DĐ:
 Email:tiennv3@quangnam.gov.vn
 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  1,214 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường