Phòng Tài chính – Kế hoạch
uct
du lịch, tour du lich
Phòng Tài chính – Kế hoạch (22/04/2015)
Vị trí và Chức năng
Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.
Phòng Tài chính – Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
3. Về lĩnh vực tài chính:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, UBND xã, phường (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng, trình UBND thành phố dự toán ngân sách thành phố theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thành phố trình UBND thành phố; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND thành phố; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc thành phố.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do thành phố quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách thành phố (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND thành phố để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

- Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách thành phố quản lý.

-  Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

- Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

-  Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

4. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

- Trình Chủ tịch UBND thành phố các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn thành phố.

- Tổng hợp danh mục và báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách nhà nước, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư từ nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) và các nguồn vốn đầu tư khác trên địa bàn theo quy định của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

5. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư cấp xã.

7. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá kết quả đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

10. Quản lý tài chính, tài sản, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.
 
Thông tin liên hệ
 
 
PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH
 Địa chỉ: 03 Nguyễn Huệ
 Số ĐT: 235 3861 220
 Email:
 Fax: 0235 3861 502
 
 
Đinh Hùng
TUV,  Trưởng phòng
 
 
 CQ: 0235 3862 356
  DĐ: 0989 823801
 Email: lehunghoian@gmail.com
 
 
Lê Minh Tuấn
Phó Trưởng phòng
 
 
 CQ: 0510 3862 020
 NR: 
 DĐ: 
 Email: tuantckhtpha@gmail.com

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  2,251 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường