Khối phố
uct
du lịch, tour du lich
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Danh sách liên hệ
(12/05/2015)
Danh sách

 

TT

§¬n vÞ

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

1

Khèi phè

L©m Sa

NguyÔn V¨n D­ưỡng

Khèi tr­ưỡng

0906449086

Lª §×nh Trùc

BÝ th­ư chi bé

05103.864180

TrÇn Thanh Ngµ

C¸n sù tr­ưëng MT

0905842192

2

Khèi phè

Ngäc Thµnh

Hå C«ng Hoµng

Khèi trư­ëng

0905762416

Bïi ThÞ Mai

BÝ th­ư chi bé

01226914077

§ç Thµnh Hång

C¸n sù trư­ëng MT

0935118925

3

Khèi phè

Tu Lª

Hå V¨n TiÕn

Khèi trư­ëng

0982829760

Phan Minh Th«ng

BÝ th­ư chi bé

0984073537

NguyÔn V¨n Thôy

C¸n sù tr­ưëng MT

0905877292

4

Khèi phè

Hoµi Ph«

TrÇn Hoµng Phư­íc

Khèi tr­ưëng

0989229795

Lª ThÞ H»ng

BÝ th­ư chi bé

0905883715

Phan Ph­íc Tïng

C¸n sù tr­ưëng MT

0914191879

5

Khèi phè

Xu©n L©m

Lª S¬n

Khèi trư­ëng

0904915096

Lª V¨n Hïng

BÝ thư­ chi bé

0905718886

TrÇn Duy Kh¸ch

C¸n sù trư­ëng MT

0905553529

6

Khèi phè

Xu©n An

DiÖp §×nh Phư­íc

Khèi tr­ưëng

0905059636

Ph¹m TrÝ

BÝ thư­ chi bé

01679784609

DiÖp §×nh KÕ

C¸n sù tr­ưëng MT

0905056353

7

Khèi phè

Xu©n Hßa

NguyÔn V¨n Sang

Khèi trư­ëng

0983914053

Lª V¨n ThiÕc

BÝ thư­ chi bé

01688610636

NguyÔn V¨n KÕ

C¸n sù tr­ưëng MT

0964371442

8

Khèi phè

Xu©n ThuËn

NguyÔn Sau

Khèi trư­ëng

0905385162

Huúnh V¨n BÑ

BÝ thư­ chi bé

0905292766

NguyÔn Phi S¬n

C¸n sù trư­ëng MT

01694640704

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích