Khối phố
du lịch, tour du lich
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Danh sách liên hệ
(12/05/2015)
Danh sách

 

TT

§¬n vÞ

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

1

Khèi phè

L©m Sa

NguyÔn V¨n D­ưỡng

Khèi tr­ưỡng

0906449086

Lª §×nh Trùc

BÝ th­ư chi bé

05103.864180

TrÇn Thanh Ngµ

C¸n sù tr­ưëng MT

0905842192

2

Khèi phè

Ngäc Thµnh

Hå C«ng Hoµng

Khèi trư­ëng

0905762416

Bïi ThÞ Mai

BÝ th­ư chi bé

01226914077

§ç Thµnh Hång

C¸n sù trư­ëng MT

0935118925

3

Khèi phè

Tu Lª

Hå V¨n TiÕn

Khèi trư­ëng

0982829760

Phan Minh Th«ng

BÝ th­ư chi bé

0984073537

NguyÔn V¨n Thôy

C¸n sù tr­ưëng MT

0905877292

4

Khèi phè

Hoµi Ph«

TrÇn Hoµng Phư­íc

Khèi tr­ưëng

0989229795

Lª ThÞ H»ng

BÝ th­ư chi bé

0905883715

Phan Ph­íc Tïng

C¸n sù tr­ưëng MT

0914191879

5

Khèi phè

Xu©n L©m

Lª S¬n

Khèi trư­ëng

0904915096

Lª V¨n Hïng

BÝ thư­ chi bé

0905718886

TrÇn Duy Kh¸ch

C¸n sù trư­ëng MT

0905553529

6

Khèi phè

Xu©n An

DiÖp §×nh Phư­íc

Khèi tr­ưëng

0905059636

Ph¹m TrÝ

BÝ thư­ chi bé

01679784609

DiÖp §×nh KÕ

C¸n sù tr­ưëng MT

0905056353

7

Khèi phè

Xu©n Hßa

NguyÔn V¨n Sang

Khèi trư­ëng

0983914053

Lª V¨n ThiÕc

BÝ thư­ chi bé

01688610636

NguyÔn V¨n KÕ

C¸n sù tr­ưëng MT

0964371442

8

Khèi phè

Xu©n ThuËn

NguyÔn Sau

Khèi trư­ëng

0905385162

Huúnh V¨n BÑ

BÝ thư­ chi bé

0905292766

NguyÔn Phi S¬n

C¸n sù trư­ëng MT

01694640704

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích