Người có công
uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính > Người có công
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(31/05/2018)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
2. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam)

1.  Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp

Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã

Lệ phí: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

Kết quả thực hiện:

- Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

- Quyết định số 1734/QĐ-LDDTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 

Mẫu số 11-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ

 

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội1 ……..…….

Họ và tên: ……………………….…….. Năm sinh ……………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp

Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ: …………………………………….. Năm sinh ………………………………

Nguyên quán: xã ………………. huyện ……………………… tỉnh …………………

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày …..… tháng ………. năm …………

Hy sinh ngày ………. tháng ………. năm ……….. tại ……………………………

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………..

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ………..…….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số …….…. ngày ………... tháng …..... năm …..

Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………….. huyện ………………. tỉnh ……………….. cung cấp.

Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ………………….……….

Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ……………………………

Đi cùng tôi có.... người:

Họ và tên người thứ 1: ………………………………….. Năm sinh …………………

Số CMTND ………….. Ngày cấp ………………………. Nơi cấp …………………..

Họ và tên người thứ 2: ………………………………….. Năm sinh …………………

Số CMTND ……….…..….. Ngày cấp …………………. Nơi cấp …………………..

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………….…….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

…., ngày ... .tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống

 

 

Mẫu số 12-MLS

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1 ……….

Họ và tên: ………………………………….. Năm sinh ……………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..

Số CMTND …………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp………………………..

Quan hệ với liệt sĩ: …………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ: ………………………………..….. Năm sinh ………………………

Nguyên quán: xã ………………. huyện ……………………… tỉnh ………………

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày …….… tháng ………. năm …………..

Hy sinh ngày ………. tháng …. năm ..……. tại ………………………..…………..

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………..

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm …..

Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………….. huyện …………. tỉnh …………….. cung cấp.

Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã ……..…. huyện …….…… tỉnh ……….. Vị trí mộ liệt sĩ số…....... hàng mộ liệt sĩ …..…... ở lô mộ liệt sĩ số ..……… Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ …………… về an táng tại nghĩa trang …………………….

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội …………. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

…., ngày .... tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

                           1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

2        Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống

2.     Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Giấy ủy quyền

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Ủy ban nhân dân xã

Lệ phí: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không

Kết quả thực hiện:

- Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

UBND phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích