ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ
du lịch, tour du lich
Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp > ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ
Quyết định công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
(29/04/2016)
Theo đó, toàn thành phố có 6 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị có 8 ứng cử viên: Đơn vị bầu cử (ĐVBC) Minh An-Sơn Phong, ĐVBC Cẩm Phô - Tân An, ĐVBC Cẩm Nam - Cẩm Kim, ĐVBC Cẩm Châu- Cẩm Thanh, ĐVBC Thanh Ha- Cẩm Hà, ĐVBC Cẩm An- Cửa Đại - Tân Hiệp.

BBC

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử 17/03/2016

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Thành phố Hội An

Quyết định thành lập Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6 17/03/2016

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 6

Quyết định thành lập Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 17/03/2016

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 5

Quyết định thành lập Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4 17/03/2016

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 4

Quyết định thành lập Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3 17/03/2016

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 2

Quyết định thành lập Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2 17/03/2016

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 2

Quyết định thành lập Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1 17/03/2016

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1

Thông báo dự kiến cơ cấu,thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hội An nhiệm kỳ 2016-2021 14/03/2016

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước CHXHCNVN Khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; Sau khi trao đổi, thống nhất với thường trực MTTQVN và UBND Thành phố,Thường trực HĐND Thành phố thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cửđại biểu HĐNDThành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch triển khai Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND,Luật tổ chức chính quyền địa phướng, Luật trưng cầu dân ý 14/03/2016

Nhằm phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền và nghĩ vụ của công dân, cử tri khi tham gia xây dựng chính quyền chính quyền và xây dựng hệ thống pháp luật, ý thức chấp hành đôi ngũ cán bộ, công chứ,viên chứcNhà nước khi thi hành công vụ; giúp cá nhân, tổ chức thực hiện và bảo vệ các quyền, lọi ích chính đáng của mình.

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích