uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Cơ quan thực hiện Phòng Tài Chính - Kế hoạch
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cần thiết theo qui định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Mức Thu: 0,3
Kết quả Phê duyệt, Quyết định hành chính
Cơ sở pháp lý

+ Luật XD số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;
+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009;
+ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;
+ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008.
+ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính.
+ Công văn số 1751/2007/BXD-VP ngày 14/08/2007.
+ Công Văn số 1776, 1777/2007/BXD-VP ngày 16/8/2007... và các qui định hiện hành khác.

Các bước

 - Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và nhận hồ sơ sau đó chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra hồ sơ, thẩm định trình UBND cấp huyện ký và chuyển hồ sơ lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết theo phiếu lưu chuyển hồ sơ.
Bước 4: Đơn vị, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện theo giấy hẹn.

Hồ sơ

 Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu chuẩn bị đầu tư;
+ Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập BCKTKT;
+ Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn thẩm tra BCKTKT;
+ Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn lập HSMT (HSYC);
+ Quyết định phê duyệt BCĐT (BCKTKT);
+ Báo cáo thẩm định thiết kế - dự toán;
+ Quyết định phê duyệt TK-DT;
+ Quyết định phê duyệt KHĐT;
+ Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSMT (HSYC);
+ Quyết định phê duyệt HSMT (yêu cầu);
+ Quyết định phê duyệt KQĐT (chỉ định thầu);
+ Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật;
+ Báo cáo thẩm tra TK-DT;
+ Báo cáo thẩm định dự án;
+ Hợp đồng khảo sát;
+ Hợp đồng lập BCĐT (BCKTKT);
+ Hợp đồng lập TK-DT;
+ Hợp đồng lập HSMT;
+ Hợp đồng thẩm tra TK-DT;
+ Hợp đồng giám sát kỹ thuật;
+ Hợp đồng bảo hiểm;
+ Hợp đồng xây lắp;
+ Thanh lý Hợp đồng khảo sát;
+ Thanh lý Hợp đồng lập BCĐT (BCKTKT);
+ Thanh lý Hợp đồng lập TK-DT;
+ Thanh lý Hợp đồng thẩm tra TK-DT (hóa đơn);
+ Thanh lý Hợp đồng giám sát;
+ Thanh lý Hợp đồng lập HSMT;
+ Biên lai thu lệ phí (nếu có);
+ Hồ sơ khảo sát;
+ Báo cáo đầu tư (BCKTKT);
+ Hồ sơ thiết kế;
+ Hồ sơ dự toán;
+ Hồ sơ quyết toán khối lượng;
+ Bản vẽ hoàn công;
+ Nhật ký công trình;
+ Báo cáo quyết toán TT 19/2011/TT-BTC;
+ Biên bản nghiệm thu và kiểm nghiệm vật liệu;
+ Tờ trình thẩm tra quyết toán;
+ Hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu);
+ Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất);
+ Quyết định cử giám sát của đơn vị tư vấn, chứng chỉ và giấy phép hành nghề của người giám sát KTTC;
+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán (nếu có).

Yêu cầu
File đính kèm

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích