uct
du lịch, tour du lich
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố.
Thời hạn giải quyết 26 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thủ tục cần thiết theo qui định (không kể thời gian do các
Đối tượng thực hiện Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An
Lệ phí Lệ phí thẩm định BC KTKT
Kết quả Phê duyệt, quyết định hành chính
Cơ sở pháp lý

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Người chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế dự toán công trình phải có chứng chỉ và giấy phép hành nghề tư vấn.
Khi trình thẩm tra phê duyệt báo cáo KTKT phải kèm theo các chứng chỉ và giấy phép hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế và thẩm tra TK-DT.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật XD số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;
+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009;
+ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;
+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009.
+ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010.
+ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008.
+ Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008.
+ Thông tư LT số 11/2005 /TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/ 2005.
+ Công văn số 1751/2007/BXD-VP ngày 14/08/2007; .
+ Công Văn số 1776, 1777/2007/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định số 1772/QĐ-BXD, 1773/QĐ-BXD ngày 26/12/2012.

Các bước

 - Trình tự thực hiện: đối với công trình cấp IV (trừ công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn)
Bước 1: Đơn vị, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và nhận hồ sơ sau đó chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra hồ sơ, chuyển các phòng chuyên môn (phòng QLĐT hoặc Kinh tế) thẩm định, sau đó chuyển cho phòng TCKH
Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND Thành phố ký (hoặc phòng TCKH ký theo ủy quyền) và chuyển hồ sơ lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết theo phiếu lưu chuyển hồ sơ.
Bước 5: Đơn vị, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện theo giấy hẹn.
- Trình tự thực hiện: đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và công trình khác từ cấp III trở lên.

Bước 1: Đơn vị, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và nhận hồ sơ sau đó chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra hồ sơ, chuyển các phòng chuyên môn (phòng QLĐT hoặc Kinh tế) thẩm định, sau đó chuyển cho phòng TCKH và chuyển trả lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Đơn vị, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo giấy hẹn để gửi các Sở chuyên ngành thẩm tra theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP.
Bước 5: Đơn vị, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố sau khi có kết quả thẩm tra của Sở chuyên ngành.
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và nhận hồ sơ sau đó chuyển cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thẩm định.
Bước 7: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra hồ sơ trình UBND Thành phố ký (hoặc phòng TCKH ký theo ủy quyền) và chuyển hồ sơ lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết theo phiếu lưu chuyển hồ sơ.
Bước 8: Đơn vị, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện theo giấy hẹn.

Hồ sơ

 + Hồ sơ báo cáo KTKT;
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt BCKTKT;
+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế - dự toán (đối với công trình do Sở chuyên ngành thẩm tra);
+ Quyết định phê duyệt đề cươngthiết kế, hoặc Biên bản khảo sát của các ngành lập Hồ sơ đầu tư
+ Hợp đồng lập BCKTKT;
+ Hợp đồng thẩm tra thiết kế -dự toán (đối với tư vấn thẩm tra).

Yêu cầu
File đính kèm

Văn bản mới

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích