Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2015
Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2015 (06/10/2016)
Năm 2015, toàn phường có 2389/ 2525 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tăng 1,22% so năm 2014

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU HỘ ĐẠT GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2015
             
STT Khối phố Tổng số hộ Số hộ đạt GĐVH Không đạt GĐVH
Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ
1 TRƯỜNG LỆ 470 450 95,74 20 4,26
2 SƠN PHÔ I 437 428 97,94 9 2,06
3 SƠN PHÔ II 446 416 93,27 30 6,73
4 AN MỸ 269 259 96,28 10 3,72
5 THANH TÂY 391 380 97,19 11 2,81
6 THANH NAM 512 456 89,06 56 10,94
  TOÀN PHƯỜNG 2.525 2.389 94,61 136 5,39

 

duchy

Lượt xem:  456 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường