Số liệu dân số
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Diện tích - Dân số - Mật độ dân số
(06/10/2016)
Toàn phường có 5,703 km2 diện tích tự nhiên, phân bổ trên 6 khối phố với 11.907 người, mật độ trung binh 2,008 người trên km2

DIỆN TÍCH - DÂN SỐ - MẬT ĐỘ DÂN SỐ NĂM 2015

STT  Khối            phố Diện tích tự nhiên            (km2)               Dân số trung bình(người)                     Mật độ (người/km2)          Tổ dân cư         
1 Trường Lệ                1,051 2.213 2,105 10
2 Sơn Phô I 0,819 2.463 3,007 10
3 Sơn Phô II 0,913 2.106 2,307 9
4 An Mỹ 1,046 1.234 1,176 5
5 Thanh Tây 1,071 1.860 1,737 11
6 Thanh Nam 0,834 2.031 2,435 11
  Toàn phường 5,703 11.907 2,088 56

 

 

duchy

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường