Số liệu Văn hóa - Xã hội
Số liệu tổng hợp > Số liệu Văn hóa - Xã hội
Bình xét Gia đình văn hóa năm 2016
(02/11/2016)
Qua bình xét Gia đình văn hóa năm 2016 tại 56 tổ dân cư, phường Cẩm Châu có tổng cộng 2.498 hộ, có 2.377 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95,16%, tăng 0,55% so với năm 2015

 

 SỐ LIỆU HỘ ĐẠT GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2016
             
STT Khối phố Tổng số hộ Số hộ đạt GĐVH Không đạt GĐVH
Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ
1 TRƯỜNG LỆ 441 435 98,64 6 1,36
2 SƠN PHÔ I 433 410 94,69 23 5,31
3 SƠN PHÔ II 458 426 93,01 32 6,99
4 AN MỸ 267 258 96,63 9 3,37
5 THANH TÂY 387 377 97,42 10 2,58
6 THANH NAM 512 471 91,99 41 8,01
  TOÀN PHƯỜNG 2.498 2.377 95,16 121 4,84

duchy

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Danh mục khối phố chia theo khu vực hành chính 06/10/2016

Theo thống kê số liệu năm 2015, Phường Cẩm Châu gồm có 6 khối phố, chia ra 56 tổ dân cư với 2.525 hộ và 11.907 nhân khảu.

Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2015 06/10/2016

Năm 2015, toàn phường có 2389/ 2525 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tăng 1,22% so năm 2014

Báo cáo số liệu hộ đạt Gia đình văn hóa năm 2014 06/10/2016

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hội An về triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014, trong đợt sinh hoạt tổ dân cư Quý IV năm 2014, phường Cẩm Châu kết hợp triển khai bình xét Gia đình văn hóa năm 2014 tại 56 tổ dân cư.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường