Chứng thực
Thủ tục hành chính > Chứng thực
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(07/10/2016)
Để làm cơ sở cho công dân có hoạt động kinh doanh, buôn bán các loại hình: Dịch vụ lưu trú; ăn uống; may mặc và các loại hình kinh doanh khác. UBND phường Cẩm Châu cung cấp bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để hộ kinh doanh tra cứu và làm thủ tục ĐKKD. (Đối với hồ sơ ĐKKD ngành dịch vụ lưu trú: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu; Hồ sơ ĐKKD ngành ăn uống: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng); Hồ sơ ĐKKD ngành may mặc: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng); Hồ sơ ĐKKD ngành nghề khác: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng);

I. ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ:

 

Phụ lục 1 - 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gởi :   

- Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hội An

                               - Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An

Tôi tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ................................................Nam/Nữ

Sinh ngày : ....../....../......... Dân tộc : ...................... Quốc tịch.................................

Chứng minh nhân dân số : ........................................................................................

Ngày cấp : .........../............../...................Cơ quan cấp : ...........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................

Số chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp : ...../......./............. Cơ quan cấp : ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .............................................................................

Chổ ở hiện tại :...........................................................................................................

Điện thoại :..................................................Fax :.......................................................

Email :..................................................Website.........................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau :

1. Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

2. Địa điểm kinh doanh :............................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax :.............................................................

Email :.................................................. Website........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh :......................................................................................

4. Vốn kinh doanh :...................................................................................................

5. Số lao động dự kiến sử dụng : ......................................người

Tôi cam kết :

    - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

    - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ KD;

    - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:  ............, ngày ......tháng.......năm ........

- .......................................                                                   Đại diện hộ kinh doanh

- ......................................                                                  ( Ký và ghi rõ họ và tên )

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIỂN HIỆU

 

Kính gởi :   Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội an

Tôi tên là : ..................................................; Ngày, tháng, năm sinh ........................

Giấy CMND số : .......................... do Công an .................... cấp ngày...../....../.........

Chổ ở hiện nay (ghi theo hộ khẩu thường trú)...........................................................

Điện thoại :..............................................  Fax :........................................................

Đăng ký kinh doanh mặt hàng (hoặc tên cơ quan, đơn vị ):.......................................

....................................................................................................................................Địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan, đơn vị ):.................................................

....................................................................................................................................Chiều ngang mặt tiền địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan đơn vị ):........(mét)

Xin đăng ký sử dụng biển hiệu như sau :

- Nội dung : mẫu ( makét ) biển hiệu kèm theo đơn.

- Chất liệu :................................................

- Kích cỡ : Ngang..............(m), dọc................(m)

- Vị trí treo, đặt : Tại địa điểm kinh doanh (áp sát tường cổng hoặc trong mái hiên song song với mặt tiền kinh doanh).

Tôi cam đoan chấp hành đúng theo Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố và thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký và cấp phép. Nếu sai phạm tôi chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng.

 

           Hội An, ngày .........tháng........năm 20...... 

                                                                                             Người làm đơn

        Ý kiến Phòng Văn hóa và Thông tin                 ( Ký và ghi rõ họ và tên )

                      Thành phố Hội An

Thống nhất maket, chất liệu, vị trí  treo, đặt như đăng ký.

Lưu ý: Cho phép sử dụng một biển hiệu (ngang hoặc dọc)

với kích cỡ.................. chất liệu........................................

Đề nghị chủ kinh doanh phải lưu giữ đơn đã được cấp để

xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

             Hội An, ngày ..........tháng...........năm .............

                              TRƯỞNG PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY CAM KẾT

Trên các tuyến chính vào khu trung tâm thành phố

( Dành cho người kinh doanh các ngành kinh doanh còn lại )

Kính gửi :   

- UBND thành phố Hội An.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Hội An.

- UBND phường Cẩm Châu.

Tôi tên là .........................................................................................................

Hiện thường trú tại...........................................................................................

Số CMND......................................... nơi cấp..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......................................................

Ngày cấp.......................................,Nơi cấp.....................................................

Ngành nghề kinh doanh...................................................................................

Địa điểm kinh doanh........................................................................................

Sau khi được học tập, nghiên cứu quy chế Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận, tôi cam kết chấp hành nghiêm các quy định của quy chế, đặc biệt các nội dung sau :

1/ Về phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện nơi kinh doanh. Có trang bị  các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa  cháy.

2/ Về bảo vệ môi trường: Không đổ các loại chất thải xuống vỉa hè, lòng đường, xuống sông, các khu vực công cộng khác. Có trang bị phương tiện thu gom rác và xử lý phân loại rác đúng theo qui định.

3/ Về cơ sở vật chất  phục vụ kinh doanh :

- Nguồn sáng không chiếu hắt ra đường phố.

- Không gây tiếng ồn quá lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng bảng hiệu, biển hiệu, các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá đúng qui định tại Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu ban hành theo Quyết định số 1036/2006/QĐ-UB ngày 23/3/2006 của UBND Thị xã Hội An ( nay là Thành phố Hội An ).

- Chỉ lắp đặt mái che, mái hiên khi được cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không che chắn thêm bằng bất cứ vật gì làm cản trở tầm nhìn, gây mất mỹ quan đô thị.

4/ Điều kiện chấp hành các quy định về văn minh thương nghiệp, trật tự cảnh quan đô thị

- Không gian lận, lừa dối khách hàng, nâng ép giá trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thực hiện đúng các qui định về trật tự không gian, cảnh quan đô thị.

- Trưng bày hàng hóa phía bên trong vách tường nhà trở vào, tạo thẩm mỹ trong ngôi nhà và thuận tiện đi lại của khách hàng. Không treo hàng hóa ở mắt cửa, trên đố cửa, cột nhà, thành cửa ra vào và cửa sổ.

- Niêm yết công khai, rõ ràng giá cả hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh. Không sử dụnglòng lề đường, vỉa hè để đặt bảng niêm yết giá cả hàng hóa dịch vụ.

- Tích cực đăng ký xây dựng" Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh " hằng năm.

Nếu vi phạm, ngoài việc bị xử lý hành chính theo qui định của pháp luật hiện hành, chúng tôi nghiêm túc chấp hành xử lý theo điều 28 Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND thành phố Hội An, cụ thể :

1/ Bị đình chỉ đến 01 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh nếu vi phạm các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế.

2/ Bị đình chỉ đến 06 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khi tái phạm lần thứ 2 các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

3/ Bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm kinh doanh  khi tái phạm lần thứ 3 đối với các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

 

Cẩm Châu, ngày........tháng.......năm 20......

Xác nhận của UBND                    Hội An, ngày .......tháng.........năm 20......

 phường Cẩm Châu                                              Người cam kết

      ( Nơi đăng ký kinh doanh )                                  ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

-------------------------------------------------------------------

II. HỒ SƠ ĐKKD NGÀNH ĂN UỐNG

Phụ lục 1 - 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gởi :   

- Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hội An

                               - Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An

Tôi tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ................................................Nam/Nữ

Sinh ngày : ....../....../......... Dân tộc : ...................... Quốc tịch.................................

Chứng minh nhân dân số : ........................................................................................

Ngày cấp : .........../............../...................Cơ quan cấp : ...........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................

Số chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp : ...../......./............. Cơ quan cấp : ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .............................................................................

Chổ ở hiện tại :...........................................................................................................

Điện thoại :..................................................Fax :.......................................................

Email :..................................................Website.........................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau :

1. Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

2. Địa điểm kinh doanh :............................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax :.............................................................

Email :.................................................. Website........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh :......................................................................................

4. Vốn kinh doanh :...................................................................................................

5. Số lao động dự kiến sử dụng : ......................................người

Tôi cam kết :

    - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

    - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ KD;

    - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:  ............, ngày ......tháng.......năm ........

- .......................................                                                   Đại diện hộ kinh doanh

- ......................................                                                  ( Ký và ghi rõ họ và tên )

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIỂN HIỆU

Kính gởi :   Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội an

Tôi tên là : ..................................................; Ngày, tháng, năm sinh ........................

Giấy CMND số : .......................... do Công an .................... cấp ngày...../....../.........

Chổ ở hiện nay (ghi theo hộ khẩu thường trú)...........................................................

Điện thoại :..............................................  Fax :........................................................

Đăng ký kinh doanh mặt hàng (hoặc tên cơ quan, đơn vị ):.......................................

....................................................................................................................................Địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan, đơn vị ):.................................................

....................................................................................................................................Chiều ngang mặt tiền địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan đơn vị ):........(mét)

Xin đăng ký sử dụng biển hiệu như sau :

- Nội dung : mẫu ( makét ) biển hiệu kèm theo đơn.

- Chất liệu :................................................

- Kích cỡ : Ngang..............(m), dọc................(m)

- Vị trí treo, đặt : Tại địa điểm kinh doanh (áp sát tường cổng hoặc trong mái hiên song song với mặt tiền kinh doanh).

Tôi cam đoan chấp hành đúng theo Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố và thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký và cấp phép. Nếu sai phạm tôi chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng.

 

           Hội An, ngày .........tháng........năm 20...... 

                                                                                             Người làm đơn

        Ý kiến Phòng Văn hóa và Thông tin                 ( Ký và ghi rõ họ và tên )

                      Thành phố Hội An

Thống nhất maket, chất liệu, vị trí  treo, đặt như đăng ký.

Lưu ý: Cho phép sử dụng một biển hiệu (ngang hoặc dọc)

với kích cỡ.................. chất liệu........................................

Đề nghị chủ kinh doanh phải lưu giữ đơn đã được cấp để

xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

             Hội An, ngày ..........tháng...........năm .............

                              TRƯỞNG PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG CAM KẾT

Trên các tuyến đường chính vào khu trung tâm thành phố

( Dành cho người kinh doanh ngành ăn uống )

Kính gửi :   - UBND thành phố Hội An.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Hội An.

- UBND phường Cẩm Châu.

Tôi tên là .........................................................................................................

Hiện thường trú tại...........................................................................................

Số CMND..........................................nơi cấp..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ........................................................

Ngày cấp.........................................,Nơi cấp...................................................

Ngành nghề kinh doanh...................................................................................

Địa điểm kinh doanh........................................................................................

Sau khi được học tập, nghiên cứu quy chế Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận, tôi cam kết chấp hành nghiêm các quy định của quy chế, đặc biệt các nội dung sau :

1/ Về phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện nơi kinh doanh; có trang bị bình chữa cháy hoặc các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy.

2/ Về bảo vệ môi trường: Không đổ các loại chất thải xuống vỉa hè, lòng đường, xuống sông, các khu vực công cộng khác. Có trang bị phương tiện thu gom rác và xử lý phân loại rác đúng theo qui định. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến, nơi phục vụ.

3/ Về cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh :

- Nguồn sáng không chiếu hắt ra đường phố.

- Không gây tiếng ồn quá lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng bảng hiệu, biển hiệu, các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá đúng qui định tại Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu ban hành theo Quyết định số 1036/2006/QĐ-UB ngày 23/3/2006 của UBND Thị xã Hội An ( nay là Thành phố Hội An ).

- Chỉ lắp đặt mái che, mái hiên khi được cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không che chắn thêm bằng bất cứ vật gì làm cản trở tầm nhìn, gây mất mỹ quan đô thị.

4/ Về chấp hành các quy định về văn minh thương nghiệp, trật tự cảnh quan đô thị

- Thực hiện đúng các qui định về trật tự không gian, cảnh quan đô thị.

- Trưng bày hàng hóa phía bên trong vách tường nhà trở vào, tạo thẩm mỹ trong ngôi nhà và thuận tiện đi lại của khách hàng. Không treo hàng hóa ở mắt cửa, trên đố cửa, cột nhà, thành cửa ra vào và cửa sổ.

- Không gian lận, lừa dối khách hàng, nâng ép giá trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Niêm yết công khai, rõ ràng giá cả hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh. Không sử dụnglòng lề đường, vỉa hè để đặt bảng niêm yết giá cả hàng hóa dịch vụ.

- Tích cực đăng ký xây dựng" Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh " hằng năm.

Nếu vi phạm, ngoài việc bị xử lý hành chính theo qui định của pháp luật hiện hành, chúng tôi nghiêm túc chấp hành xử lý theo điều 28 Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND thành phố Hội An, cụ thể :

1/ Bị đình chỉ đến 01 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh nếu vi phạm các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế.

2/ Bị đình chỉ đến 06 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khi tái phạm lần thứ 2 các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

3/ Bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm kinh doanh  khi tái phạm lần thứ 3 đối với các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

 

Cẩm Châu, ngày........tháng.......năm 20......

Xác nhận của UBND                 Hội An, ngày .......tháng........năm 20......

 phường Cẩm Châu                                              Người cam kết

      ( Nơi đăng ký kinh doanh )                                  ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY THỎA THUẬN

THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gởi :   

- Thường trực Hội đồng ĐKKD Thành phố Hội an

- Chi cục Thuế thành phố Hội an

- UBND phường Cẩm Châu

 

Họ tên chủ hộ :.................................................................sinh năm : .......................

Thường trú tại : Số nhà :...................Đường :...........................................................

Khối phố :...........................................Phường :........................................................

Hình thức sở hữu : Nhà nước / Tư nhân :.................................................................

Tôi đồng ý cho Ông (Bà) :..................................................sinh năm .......................

Thường trú tại : Số nhà :....................Đường :.....................................Tổ :...............

Thôn :...........................Khối phố :............................Phường ( Xã )..........................

Quận ( Huyện, Thị xã ) :.....................................Tỉnh ( Thành phố ) :......................

Thuê ngôi nhà của tôi tại số ........., tổ .........., đường...............................,khối phố..................................., phường Cẩm Châu,  để sản xuất, kinh doanh.

Với diện tích thuê : ...................m2 ( Dài : .................m2 , Rộng :.....................m2 )

Kể từ ngày : ...........tháng ..........năm 20.........đến ngày :.........tháng..........năm 20....

Giá tiền thuê :...........................đồng / tháng  x .........tháng = ...........................đồng

Viết bằng chữ : ..........................................................................................................

Thời hạn thanh toán tiền thuê nhà ( hàng tháng, quý, năm ) .....................................

Tôi cam kết cho thuê đúng giá đã ghi trong hợp đồng và có trách nhiệm kê khai nộp thuế  cho nhà nước kịp thời, đầy đủ.

Người thuê mặt bằng phải có trách nhiệm chấp hành đầy đủ về ĐKKD, nghĩa vụ nộp thuế nhà nước và các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giáy thỏa thuận này có giá trị pháp lý khi phát sinh tranh chấp về dân sự.

 

Bên thuê                                                              Bên cho thuê

   ( Ký và ghi rõ họ, tên )                                            ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

 Cẩm Châu, ngày......tháng........năm 20....

Xác nhận của UBND phường Cẩm Châu

-------------------------------------------------

III. HỒ SƠ ĐKKD NGÀNH MAY MẶC

 

Phụ lục 1 - 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gởi :   

- Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hội An

                                - Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An

Tôi tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ................................................Nam/Nữ

Sinh ngày : ....../....../......... Dân tộc : ...................... Quốc tịch.................................

Chứng minh nhân dân số : ........................................................................................

Ngày cấp : .........../............../...................Cơ quan cấp : ...........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................

Số chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp : ...../......./............. Cơ quan cấp : ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .............................................................................

Chổ ở hiện tại :...........................................................................................................

Điện thoại :..................................................Fax :.......................................................

Email :..................................................Website.........................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau :

1. Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

2. Địa điểm kinh doanh :............................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax :.............................................................

Email :.................................................. Website........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh :......................................................................................

4. Vốn kinh doanh :...................................................................................................

5. Số lao động dự kiến sử dụng : ......................................người

Tôi cam kết :

    - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

    - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ KD;

    - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:  ............, ngày ......tháng.......năm ........

- .......................................                                                   Đại diện hộ kinh doanh

- ......................................                                                  ( Ký và ghi rõ họ và tên )

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIỂN HIỆU

Kính gởi :   Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội an

Tôi tên là : ..................................................; Ngày, tháng, năm sinh ........................

Giấy CMND số : .......................... do Công an .................... cấp ngày...../....../.........

Chổ ở hiện nay (ghi theo hộ khẩu thường trú)...........................................................

Điện thoại :..............................................  Fax :........................................................

Đăng ký kinh doanh mặt hàng (hoặc tên cơ quan, đơn vị ):.......................................

....................................................................................................................................Địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan, đơn vị ):.................................................

....................................................................................................................................Chiều ngang mặt tiền địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan đơn vị ):........(mét)

Xin đăng ký sử dụng biển hiệu như sau :

- Nội dung : mẫu ( makét ) biển hiệu kèm theo đơn.

- Chất liệu :................................................

- Kích cỡ : Ngang..............(m), dọc................(m)

- Vị trí treo, đặt : Tại địa điểm kinh doanh (áp sát tường cổng hoặc trong mái hiên song song với mặt tiền kinh doanh).

Tôi cam đoan chấp hành đúng theo Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố và thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký và cấp phép. Nếu sai phạm tôi chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng.

 

           Hội An, ngày .........tháng........năm 20...... 

                                                                                             Người làm đơn

        Ý kiến Phòng Văn hóa và Thông tin                 ( Ký và ghi rõ họ và tên )

                      Thành phố Hội An

Thống nhất maket, chất liệu, vị trí  treo, đặt như đăng ký.

Lưu ý: Cho phép sử dụng một biển hiệu (ngang hoặc dọc)

với kích cỡ.................. chất liệu........................................

Đề nghị chủ kinh doanh phải lưu giữ đơn đã được cấp để

xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

             Hội An, ngày ..........tháng...........năm .............

                              TRƯỞNG PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG CAM KẾT

( Các tuyến đường dẫn vào, ra trung tâm thành phố )

Dành cho người kinh doanh bán vải, áo quần may sẵn, may thời trang

Kính gửi :   

- UBND thành phố Hội An.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Hội An.

- UBND phường Cẩm Châu.

Tôi tên là ........................................................................................................

Hiện thường trú tại..........................................................................................

Số CMND.......................................... nơi cấp.................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......................................................

Ngày cấp.........................................,Nơi cấp...................................................

Ngành nghề kinh doanh...................................................................................

Địa điểm kinh doanh........................................................................................

 

Sau khi được học tập, nghiên cứu quy chế Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận, tôi cam kết chấp hành nghiêm các quy định của quy chế, đặc biệt các nội dung sau :

1/ Về phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện nơi kinh doanh. Có trang bị  các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa  cháy.

2/ Về bảo vệ môi trường: Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh môi trường. Không đổ các loại chất thải xuống vỉa hè, lòng đường, xuống sông, các khu vực công cộng khác. Có trang bị phương tiện thu gom rác và xử lý phân loại rác đúng theo qui định.

3/ Về cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh :

- Nguồn sáng không chiếu hắt ra đường phố.

- Không gây tiếng ồn quá lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng bảng hiệu, biển hiệu, các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá đúng qui định tại Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu ban hành theo Quyết định số 1036/2006/QĐ-UB ngày 23/3/2006 của UBND Thị xã Hội An ( nay là Thành phố Hội An ).

- Chỉ lắp đặt mái che, mái hiên khi được cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không che chắn thêm bằng bất cứ vật gì làm cản trở tầm nhìn, gây mất mỹ quan đô thị.

4/ Điều kiện chấp hành các quy định về văn minh thương nghiệp, trật tự cảnh quan đô thị

- Không gian lận, lừa dối khách hàng, nâng ép giá trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thực hiện đúng các qui định về trật tự không gian, cảnh quan đô thị.

- Trưng bày hàng hóa phía bên trong vách tường nhà trở vào, tạo thẩm mỹ trong ngôi nhà và thuận tiện đi lại của khách hàng. Không treo hàng hóa ở mắt cửa, trên đố cửa, cột nhà, thành cửa ra vào và cửa sổ.

- Chỉ sử dụng các loại móc nhựa treo chuyên dùng, manơcanh bán thân cốt bằng gỗ bọc vải để giới thiệu  mẫu trang phục tại nếp nhà trước.

- Chỉ sử dụng tối đa 02 (hai) manơcanh toàn thân hoặc bán thân hoặc máng nhựa có đế chân bằng nhựa hoặc chất liệu tổng hợp để trưng bày giới thiệu các mẫu trang phục tại nếp nhà trước.

- Niêm yết công khai, rõ ràng giá cả hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh. Không sử dụnglòng lề đường, vỉa hè để đặt bảng niêm yết giá cả hàng hóa dịch vụ.

- Tích cực đăng ký xây dựng" Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh " hằng năm.

Nếu vi phạm, ngoài việc bị xử lý hành chính theo qui định của pháp luật hiện hành, chúng tôi nghiêm túc chấp hành xử lý theo điều 28 Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND thành phố Hội An, cụ thể :

1/ Bị đình chỉ đến 01 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh nếu vi phạm các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế.

2/ Bị đình chỉ đến 06 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khi tái phạm lần thứ 2 các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

3/ Bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm kinh doanh  khi tái phạm lần thứ 3 đối với các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

Cẩm Châu, ngày........tháng........năm 20....

Xác nhận của UBND                    Hội An, ngày .......tháng.........năm 20......

 phường Cẩm Châu                                               Người cam kết

      ( Nơi đăng ký kinh doanh )                                     ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY THỎA THUẬN

THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gởi :   

- Thường trực Hội đồng ĐKKD Thành phố Hội an

- Chi cục Thuế thành phố Hội an

- UBND phường Cẩm Châu

 

Họ tên chủ hộ :.................................................................sinh năm : .......................

Thường trú tại : Số nhà :...................Đường :...........................................................

Khối phố :...........................................Phường :........................................................

Hình thức sở hữu : Nhà nước / Tư nhân :.................................................................

Tôi đồng ý cho Ông (Bà) :..................................................sinh năm .......................

Thường trú tại : Số nhà :....................Đường :.....................................Tổ :...............

Thôn :...........................Khối phố :............................Phường ( Xã )..........................

Quận ( Huyện, Thị xã ) :.....................................Tỉnh ( Thành phố ) :......................

Thuê ngôi nhà của tôi tại số ........., tổ .........., đường...............................,khối phố..................................., phường Cẩm Châu,  để sản xuất, kinh doanh.

Với diện tích thuê : ...................m2 ( Dài : .................m2 , Rộng :.....................m2 )

Kể từ ngày : ...........tháng ..........năm 20.........đến ngày :.........tháng..........năm 20....

Giá tiền thuê :...........................đồng / tháng  x .........tháng = ...........................đồng

Viết bằng chữ : ..........................................................................................................

Thời hạn thanh toán tiền thuê nhà ( hàng tháng, quý, năm ) .....................................

Tôi cam kết cho thuê đúng giá đã ghi trong hợp đồng và có trách nhiệm kê khai nộp thuế  cho nhà nước kịp thời, đầy đủ.

Người thuê mặt bằng phải có trách nhiệm chấp hành đầy đủ về ĐKKD, nghĩa vụ nộp thuế nhà nước và các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giáy thỏa thuận này có giá trị pháp lý khi phát sinh tranh chấp về dân sự.

 

Bên thuê                                                              Bên cho thuê

   ( Ký và ghi rõ họ, tên )                                            ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

 Cẩm Châu, ngày......tháng........năm 20....

Xác nhận của UBND phường Cẩm Châu

---------------------------------------------------

IV. HỒ SƠ ĐKKD CÁC NGÀNH CÒN LẠI

Phụ lục 1 - 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gởi :   

- Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hội An

                   - Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An

 

Tôi tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ................................................Nam/Nữ

Sinh ngày : ....../....../......... Dân tộc : ...................... Quốc tịch.................................

Chứng minh nhân dân số : ........................................................................................

Ngày cấp : .........../............../...................Cơ quan cấp : ...........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................

Số chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp : ...../......./............. Cơ quan cấp : ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .............................................................................

Chổ ở hiện tại :...........................................................................................................

Điện thoại :..................................................Fax :.......................................................

Email :..................................................Website.........................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau :

1. Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

2. Địa điểm kinh doanh :............................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax :.............................................................

Email :.................................................. Website........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh :......................................................................................

4. Vốn kinh doanh :...................................................................................................

5. Số lao động dự kiến sử dụng : ......................................người

Tôi cam kết :

    - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

    - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ KD;

    - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:  ............, ngày ......tháng.......năm ........

- .......................................                                                   Đại diện hộ kinh doanh

- ......................................                                                  ( Ký và ghi rõ họ và tên )

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIỂN HIỆU

Kính gởi :   Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội an

 

Tôi tên là : ..................................................; Ngày, tháng, năm sinh ........................

Giấy CMND số : .......................... do Công an .................... cấp ngày...../....../.........

Chổ ở hiện nay (ghi theo hộ khẩu thường trú)...........................................................

Điện thoại :..............................................  Fax :........................................................

Đăng ký kinh doanh mặt hàng (hoặc tên cơ quan, đơn vị ):.......................................

....................................................................................................................................Địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan, đơn vị ):.................................................

....................................................................................................................................Chiều ngang mặt tiền địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan đơn vị ):........(mét)

Xin đăng ký sử dụng biển hiệu như sau :

- Nội dung : mẫu ( makét ) biển hiệu kèm theo đơn.

- Chất liệu :................................................

- Kích cỡ : Ngang..............(m), dọc................(m)

- Vị trí treo, đặt : Tại địa điểm kinh doanh (áp sát tường cổng hoặc trong mái hiên song song với mặt tiền kinh doanh).

Tôi cam đoan chấp hành đúng theo Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố và thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký và cấp phép. Nếu sai phạm tôi chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng.

 

           Hội An, ngày .........tháng........năm 20...... 

                                                                                             Người làm đơn

        Ý kiến Phòng Văn hóa và Thông tin                 ( Ký và ghi rõ họ và tên )

                      Thành phố Hội An

Thống nhất maket, chất liệu, vị trí  treo, đặt như đăng ký.

Lưu ý: Cho phép sử dụng một biển hiệu (ngang hoặc dọc)

với kích cỡ.................. chất liệu........................................

Đề nghị chủ kinh doanh phải lưu giữ đơn đã được cấp để

xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

             Hội An, ngày ..........tháng...........năm .............

                              TRƯỞNG PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY CAM KẾT

Trên các tuyến chính vào khu trung tâm thành phố

( Dành cho người kinh doanh các ngành kinh doanh còn lại )

Kính gửi :   

- UBND thành phố Hội An.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Hội An.

- UBND phường Cẩm Châu.

Tôi tên là .........................................................................................................

Hiện thường trú tại...........................................................................................

Số CMND......................................... nơi cấp..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......................................................

Ngày cấp.......................................,Nơi cấp.....................................................

Ngành nghề kinh doanh...................................................................................

Địa điểm kinh doanh........................................................................................

 

Sau khi được học tập, nghiên cứu quy chế Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận, tôi cam kết chấp hành nghiêm các quy định của quy chế, đặc biệt các nội dung sau :

1/ Về phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện nơi kinh doanh. Có trang bị  các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa  cháy.

2/ Về bảo vệ môi trường: Không đổ các loại chất thải xuống vỉa hè, lòng đường, xuống sông, các khu vực công cộng khác. Có trang bị phương tiện thu gom rác và xử lý phân loại rác đúng theo qui định.

3/ Về cơ sở vật chất  phục vụ kinh doanh :

- Nguồn sáng không chiếu hắt ra đường phố.

- Không gây tiếng ồn quá lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Sử dụng bảng hiệu, biển hiệu, các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hoá đúng qui định tại Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu ban hành theo Quyết định số 1036/2006/QĐ-UB ngày 23/3/2006 của UBND Thị xã Hội An ( nay là Thành phố Hội An ).

- Chỉ lắp đặt mái che, mái hiên khi được cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không che chắn thêm bằng bất cứ vật gì làm cản trở tầm nhìn, gây mất mỹ quan đô thị.

4/ Điều kiện chấp hành các quy định về văn minh thương nghiệp, trật tự cảnh quan đô thị

- Không gian lận, lừa dối khách hàng, nâng ép giá trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thực hiện đúng các qui định về trật tự không gian, cảnh quan đô thị.

- Trưng bày hàng hóa phía bên trong vách tường nhà trở vào, tạo thẩm mỹ trong ngôi nhà và thuận tiện đi lại của khách hàng. Không treo hàng hóa ở mắt cửa, trên đố cửa, cột nhà, thành cửa ra vào và cửa sổ.

- Niêm yết công khai, rõ ràng giá cả hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh. Không sử dụnglòng lề đường, vỉa hè để đặt bảng niêm yết giá cả hàng hóa dịch vụ.

- Tích cực đăng ký xây dựng" Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh " hằng năm.

Nếu vi phạm, ngoài việc bị xử lý hành chính theo qui định của pháp luật hiện hành, chúng tôi nghiêm túc chấp hành xử lý theo điều 28 Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trong khu phố cổ Hội An và một số vùng phụ cận được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND thành phố Hội An, cụ thể :

1/ Bị đình chỉ đến 01 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh nếu vi phạm các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế.

2/ Bị đình chỉ đến 06 tháng hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh khi tái phạm lần thứ 2 các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

3/ Bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm kinh doanh  khi tái phạm lần thứ 3 đối với các nội dung quy định tại điều 9 Quy chế .

 

Cẩm Châu, ngày........tháng.......năm 20......

Xác nhận của UBND                    Hội An, ngày .......tháng.........năm 20......

 phường Cẩm Châu                                              Người cam kết

      ( Nơi đăng ký kinh doanh )                                  ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY THỎA THUẬN

THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gởi :   

- Thường trực Hội đồng ĐKKD Thành phố Hội an

- Chi cục Thuế thành phố Hội an

- UBND phường Cẩm Châu

 

Họ tên chủ hộ :.................................................................sinh năm : .......................

Thường trú tại : Số nhà :...................Đường :...........................................................

Khối phố :...........................................Phường :........................................................

Hình thức sở hữu : Nhà nước / Tư nhân :.................................................................

Tôi đồng ý cho Ông (Bà) :..................................................sinh năm .......................

Thường trú tại : Số nhà :....................Đường :.....................................Tổ :...............

Thôn :...........................Khối phố :............................Phường ( Xã )..........................

Quận ( Huyện, Thị xã ) :.....................................Tỉnh ( Thành phố ) :......................

Thuê ngôi nhà của tôi tại số ........., tổ .........., đường...............................,khối phố..................................., phường Cẩm Châu,  để sản xuất, kinh doanh.

Với diện tích thuê : ...................m2 ( Dài : .................m2 , Rộng :.....................m2 )

Kể từ ngày : ...........tháng ..........năm 20.........đến ngày :.........tháng..........năm 20....

Giá tiền thuê :...........................đồng / tháng  x .........tháng = ...........................đồng

Viết bằng chữ : ..........................................................................................................

Thời hạn thanh toán tiền thuê nhà ( hàng tháng, quý, năm ) .....................................

Tôi cam kết cho thuê đúng giá đã ghi trong hợp đồng và có trách nhiệm kê khai nộp thuế  cho nhà nước kịp thời, đầy đủ.

Người thuê mặt bằng phải có trách nhiệm chấp hành đầy đủ về ĐKKD, nghĩa vụ nộp thuế nhà nước và các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giáy thỏa thuận này có giá trị pháp lý khi phát sinh tranh chấp về dân sự.

 

Bên thuê                                                              Bên cho thuê

   ( Ký và ghi rõ họ, tên )                                            ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

 Cẩm Châu, ngày......tháng........năm 20....

Xác nhận của UBND phường Cẩm Châu

-----------------------------------------------------

V. HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐKKD

    Mẫu MTB - 5

Tên hộ KD cá thể               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : ....................                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kính gởi :   

- UBND thành phố Hội An

- Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố Hội An

 

Tên hộ kinh doanh : (Ghi bằng chữ in hoa)...............................................................

...................................................................................................................................

Giáy chứng nhận ĐKKD số :.....................................cấp ngày.................................

Địa điểm kinh doanh :...............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại :..............................................Fax:...........................................................

Email :......................................................Website.....................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau :

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Tôi cam kết về tính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.( Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới )

 

      Hội An, ngày...........tháng.............năm 20......

Xác nhận của UBND phường Cẩm Châu   Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

.......................................................................              ( Ký và ghi rõ họ và tên )

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

--------------------------------------------------------------

VI. HỒ SƠ TẠM NGƯNG KINH DOANH

Phụ lục III- 4

TÊN HỘ KINH DOANH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : .........................                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 

Kính gởi :

                         - Uỷ ban nhân dân thành phố Hội an

     - Phòng Tài chính  - kế hoạch thành phố hội an

 

Tên hộ kinh doanh (Ghi bằng chữ in hoa).... ............................................................

Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:...............................................................................

Do: ......................................................................Cấp ngày: ........../ ......./ ................

Địa điểm kinh doanh.................................................................................................

Điện thoại ...........................................Fax:............................................................... Email:.................................................Website..........................................................

 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau :

 

Thời gian tạm ngừng :.....................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày.............tháng..............năm...................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày............tháng...........năm......................

Lý do tạm ngừng :...........................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

          Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

                                                         

     ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

          ( Ký và ghi rõ họ tên )

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường