Báo cáo số liệu hộ đạt Gia đình văn hóa năm 2014
Báo cáo số liệu hộ đạt Gia đình văn hóa năm 2014 (06/10/2016)
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hội An về triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014, trong đợt sinh hoạt tổ dân cư Quý IV năm 2014, phường Cẩm Châu kết hợp triển khai bình xét Gia đình văn hóa năm 2014 tại 56 tổ dân cư.

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU HỘ ĐẠT GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2014
             
STT Khối phố Tổng số hộ Số hộ đạt GĐVH Không đạt GĐVH
Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ
1 TRƯỜNG LỆ 454 427 94,05 27 5,95
2 SƠN PHÔ I 435 416 95,63 19 4,37
3 SƠN PHÔ II 446 419 93,95 27 6,05
4 AN MỸ 263 250 95,06 13 4,94
5 THANH TÂY 388 365 94,07 23 5,93
6 THANH NAM 510 454 89,02 56 10,98
  TOÀN PHƯỜNG 2.496 2.331 93,39 165 6,61

duchy

Lượt xem:  470 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường