Ban xây dựng đời sống văn hóa phường Cẩm Châu bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015
Ban xây dựng đời sống văn hóa phường Cẩm Châu bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015 (03/11/2015)
Đến nay Ban XD-ĐSVH phường Cẩm Châu đã hoàn thành việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015. Ngoài các tiêu chí liệt theo quy định của thành phố Hội An, để nâng cao chất lượng phong trào của địa phương, Ban XD ĐSVH phường Cẩm Châu còn bổ sung thêm 03 tiêu chí không công nhận GĐVH năm 2015.

Theo kết quả đã bình xét hộ gia đình văn hóa năm 2015. Toàn phường có 2.525 hộ  thì đã có 2.389 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 94,61% tổng hộ dân. Trong đó khối Sơn Phô I có 428/ 470 hộ đạt GĐVH, đạt 97,94%. Khối Thanh Tây có 380/391 hộ đạt GĐVH, đạt 97,19%. Khối An Mỹ có 259/269 hộ đạt GĐVH, đạt 96,28%. Khối Trường Lệ có 450/470 hộ đạt GĐVH, đạt 95,74%. Khối Sơn Phô II có 416/446 hộ đạt GĐVH, đạt 93,27% và khối Thanh Nam có 456/512 hộ đạt GĐVH, đạt 89,06%.

Qua kết quả bình xét, có 136 hộ không đạt GĐVH. Trong đó; 116 hộ không đạt tiêu chuẩn 1 về gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; 18 hộ không đạt tiêu chuẩn 2 về gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đõ mọi người trong cộng đồng; 2 hộ không đạt tiêu chuẩn 3 về tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.

Ban XD ĐSVH phường cũng đề nghị UBND phường công nhận 11/12 tộc họ văn hóa năm 2015.

Với kết quả bình xét khối phố văn hóa văn hóa năm 2015. Ban XD ĐSVH phường Cẩm Châu đã thống nhất đề nghị thành phố phúc tra công nhận 6/6 khối phố đạt khối phố văn hóa và đề nghị thành phố công nhận Cơ quan UBND phường đạt chuẩn văn hóa và đạt phường văn hóa 2015./.

quangtien

Lượt xem:  690 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường