Hoạt động ở khối phố
Hoạt động ở khối phố (19/05/2015)
Bao gồm 6 khối phố, mỗi khối phố bố trí 5 chức danh chính

Khối phố Trường Lệ:

1. Ông Đinh Văn Xuân - Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 01687 835 219

2. Ông Ngô Quang Ny - PBT chi bộ - Trưởng ban CTMT;

CHT chi hội CCB, Số ĐTDĐ 0984 401 651

3. Ông Nguyễn Trung Thành - Khối trưởng; Số ĐTDĐ

4. Ông Nguyễn Văn Cẩm - Phó trưởng khối; Số ĐTDĐ 0905 267 114

5. Ông Nguyễn Văn Nhứt - CHT chi hội ND; Số ĐTDĐ 01224 461 799

6. Bà  Đoàn Thị Anh- CHT chi hội PN; Số ĐTDĐ 01238 989 577

7. Ông Nguyễn Văn Biên - CHT chi hội CCB; Số ĐTDĐ

8. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Bí thư chi Đoàn TN; Số ĐTDĐ 0905 534 863

 

Khối phố Sơn Phô I:

1. Bà Huỳnh Thị Lẹ - Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 0914 739 755

2. Ông Trần Duy Ba - Phó Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT; Số ĐTDĐ 0934 846 714

3. Ông Nguyễn Hải Đi - Khối trưởng; Số ĐTDĐ 0905 369949

4. Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó trưởng khối; Số ĐTDĐ

5. Ông Nguyễn Thanh Hùng - CHT chi hội ND; Số ĐTDĐ 01635 353 861

6. Bà Trần Thị Tư - CHT chi hội PN; Số ĐTDĐ 01262 797 530

7. Ông Khưu Vỹ Thiện - CHT chi hội CCB; Số ĐTDĐ 0935 303 094

8. Ông Lê Đình Thu - Bí thư chi Đoàn TN; Số ĐTDĐ 0935 741 817

 

Khối phố Sơn Phô II:

1. Bà Phạm Thị Vân - Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 0907 831 459

2. Ông Nguyễn Tiến Lợi - Phó Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT; Số ĐTDĐ 0905 955 101

3. Ông Lê Văn Sĩ - Khối trưởng; Số ĐTDĐ 0165 4 372 779

4. Ông Phùng Xuân Hoàng - Phó trưởng khối; Số ĐTDĐ

5. Ông Hồ Ngọc Thanh - CHT chi hội ND; Số ĐTDĐ 01635 353 861

6. Bà Nguyễn Thị Minh Phục - CHT chi hội PN; Số ĐTDĐ 0935 425 271

7. Ông Lê Văn Việt - CHT chi hội CCB; Số ĐTDĐ 0987 243 093

8.  Bà Huỳnh Thị Huệ Nhung- Bí thư chi Đoàn TN; Số ĐTDĐ 01652 996 399

 

Khối phố An Mỹ:

1. Ông Nguyễn Vy Ta - Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 0906 569 201

2. Ông Võ Viết Bảo - Trưởng ban CTMT; Số ĐTDĐ

3. Ông Nguyễn Đức Việt - PBT chi bộ - Khối trưởng; Số ĐTDĐ 0905 558 210

4. Ông Trần Văn Quý - Phó trưởng khối - Khối đội trưởng, Số ĐTDĐ

5. Ông Đinh Thới - CHT chi hội ND; Số ĐTDĐ 0905 892 453

6. Bà  Đinh Thị Thuận - CHT chi hội PN; Số ĐTDĐ 0168 402 310

7. Ông Nguyễn Văn Á - CHT chi hội CCB; Số ĐTDĐ 01655 321 426

8. Ông Trần Tuấn- Bí thư chi Đoàn TN; Số ĐTDĐ 01212 007 486

 

Khối phố Thanh Tây:

1. Ông Trần Bá Biên - Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 01203 080 350

2. Bà Huỳnh Thị Rân - Phó Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT; Số ĐTDĐ 0905 942 152

3. Ông Trần Minh Mới - Khối trưởng; Số ĐTDĐ 0977 171 305

4. Ông Phùng Tấn Phương - Phó trưởng khối - Khối đội trưởng; Số ĐTDĐ

5. Ông Võ Ngôn - CHT chi hội ND; Số ĐTDĐ 0908 001 833

6. Bà Phùng Thị Nhân - CHT chi hội PN; Số ĐTDĐ 0905 064 715

7. Ông Phạm Văn Được - CHT chi hội CCB; Số ĐTDĐ 0949 432 877

8. Ông Ngô Hồng Sơn- Bí thư chi Đoàn TN; Số ĐTDĐ 0935 336 408

 

Khối phố Thanh Nam:

1. Ông Bùi Đệ - Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 0936 160 653

2. Ông Phạm Văn Đoàn - Phó Bí thư chi bộ; Số ĐTDĐ 01659 988 805

3. Ông Nguyễn Phương Nam - Trưởng ban CTMT; Số ĐTDĐ

4. Ông Phạm Đức Hải - Khối trưởng; Số ĐTDĐ 0905 579 016

5. Ông Huỳnh Xuân Bá - Phó trưởng khối; Số ĐTDĐ 0932 569 955

6. Ông Lê Văn Tuấn - CHT chi hội ND; Số ĐTDĐ 0905 334 965

6. Bà Trần Thị Hồng - CHT chi hội PN; Số ĐTDĐ 0905 588 323

7. Ông Phạm Văn Quyết - CHT chi hội CCB; Số ĐTDĐ 01677 661 285

8. Ông Lê Viết Ánh - Bí thư chi Đoàn TN; Số ĐTDĐ 0905 960 211

 

 

duchy

Lượt xem:  667 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường