Hội nghị Tuyên truyền biển đảo và quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị