Chức năng nhiệm vụ
Giới thiệu > Chức năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỘI AN
(15/07/2015)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỘI AN

 Vị trí và chức năng:

          1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

          2. Phòng Nội vụ thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

          2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

       4. Về tổ chức, bộ máy:

          4.1.Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          4.2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

          4.3. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

          4.4. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành thành phố theo quy định của pháp luật.

       5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

          5.1. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm.

          5.2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

          5.3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

       6. Về công tác xây dựng chính quyền:

          6.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

          6.2. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các xã, phường; giúp Ủy ban nhân dân  thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

          6.3. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố.

           6.4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ cho Trưởng, Phó thôn, khối phố.

           7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, phường trên địa bàn thành phố.

       8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

          8.1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          8.2. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường theo phân cấp.

       9. Về cải cách hành chính:

          9.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

          9.2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

          9.3. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thành phố và UBND tỉnh.

          10. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

       11. Về công tác tôn giáo:

           11.1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

           11.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân  tỉnh và theo quy định của pháp luật.

        12. Về công tác thi đua, khen thưởng:

          12.1. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

          12.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.       

          14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

          15. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.   

          16. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

          17. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

          18. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

          19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tổ chức và biên chế:

         1. Tổ chức:

         Phòng Nội vụ có Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng.

       1.1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

       1.2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được uỷ quyền.

       1.3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp về quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

          2. Biên chế:

Biên chế của Phòng Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  thành phố quyết định trong tổng biên chế được giao.

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đề án vị trí việc làm Portal Hội An

Liên kết Website