Thủ tục hành chính
Menu ngang > Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
(01/08/2017)
Ngày 05/06/2017 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1043/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 105 thủ tục hành chính có thể được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Cụ thể:

- Lĩnh vực thuế: 8 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục 1);

- Lĩnh vực Hải quan: 14 thủ tục hành chính (chi tiết phụ lục 2);

- Lĩnh vực Chứng khoán: 05 thủ tục hành chính (chi tiết phụ lục 3);

- Lĩnh vực Tài chính chung: 78 thủ tục hành chính (chi tiết phụ lục 4).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:

- Niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang thông tin điện tử (nếu có).

- Bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

- Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc xác định cụ thể số lượng, dịch vụ công ích sẽ cung cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; kết nối hệ thống thông tin (nếu có).

- Hàng năm căn cứ trên các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này và các thủ tục hành chính mới được công bố, sửa đổi, bổ sung để thực hiện rà soát đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính (gửi Vụ Pháp chế) điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Thông tin truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Như điều 4;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TTHC CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA HỆ THỐNG BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH LĨNH VỰC THUẾ
(Kèm theo Quyết định số 1043/BTC-PC ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính)

1/ Cấp Tổng Cục Thuế

STT

Tên TTHC

Hình thức tiếp nhận HS

Hình thức trả kết quả

Phương thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bưu chính/ trực tiếp

Có kết quả nhưng không quy định hình thức trả

 

Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

 

2

Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bưu chính/ trực tiếp

Trực tiếp tại cơ quan Thuế

 

Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

 

2/ Cấp Cục Thuế

STT

Tên TTHC

Hình thức tiếp nhn HS

Hình thức trả kết quả

Phương thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

3

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

Bưu chính /Trực tiếp /Điện tử

không có kết quả giải quyết

 

Thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

 

4

Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Bưu chính /Trực tiếp/

Có kết quả giải quyết, nhưng không quy định hình thức trả

 

Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

5

Đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế

Bưu chính /Trực tiếp

Có kết quả giải quyết, nhưng không quy định hình thức trả

 

Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

 

6

Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi

Bưu chính /Trực tiếp

Có kết quả giải quyết, nhưng không phải gửi cho ĐLT.

 

Thông tư số 117/2012/TT-BTCngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính

 

3/ Cấp Chi cục Thuế

STT

Tên TTHC

Hình thức tiếp nhận HS

Hình thức trả KQ

Phương thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

7

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.

Bưu chính /Trực tiếp/ Điện tử

Có kết quả giải quyết. Nhưng không quy định hình thức trả

 

Thông tư số 95/2016/TT-BTCngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế.

Bưu chính /Trực tiếp/ Điện tử

Có kết quả giải quyết. Nhưng không quy định hình thức trả

 

Thông tư số 95/2016/TT-BTCngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

 

Lê Thành

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Bộ thủ tục hành chính thuế 06/09/2016

Bộ thủ tục hành chính thuế