Bộ thủ tục hành chính thuế
uct
du lịch, tour du lich
Bộ thủ tục hành chính thuế (06/09/2016)
Bộ thủ tục hành chính thuế

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Tên văn bản

Thời hạn trả kết quả cho NNT

Văn bản quy định

Quyết định công bố

1
-10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

 

02 ngày

2
-11

Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

02 ngày

3
-12

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

 

03 ngày

4
-13

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

5
-14

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

6
-15

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

7
-16

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

8
-17

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

9
-5

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

10
-7

Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

11
-8

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

12
-19

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

13
-20

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

14
-21

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

15
-22

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

16
-23

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

17
-24

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh

- Chi cục Thuế

- Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

10 ngày

18
-25

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi

- Chi cục Thuế

- Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

10 ngày

19
-26

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

- Chi cục Thuế

- Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

Không trả kết quả

20
-27

Đăng ký thuế thay đổi bổ sung:            - Bổ sung tài khoản ngân hàng;                    - Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế

- Chi cục Thuế

- Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

Không trả kết quả

21
-30

Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế

Chi cục Thuế

26/2015/TT-BTC

1863/QĐ-BTC
3302/QĐ-BTC

Không trả kết quả

22
-28

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

02 ngày

23
-29

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

02 ngày

24
-31

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

Chi cục Thuế

119/2014/TT-BTC

3302/QĐ-BTC

Không trả kết quả

25
-32

Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

Chi cục Thuế

119/2014/TT-BTC

3302/QĐ-BTC

Không trả kết quả

26
-33

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Chi cục Thuế

26/2015/TT-BTC

1863/QĐ-BTC

Không trả kết quả

27
-34

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

28
-35

Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

05 ngày

29
-38

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Chi cục Thuế

151/2014/TT-BTC

1314/QĐ-BTC

Không trả kết quả

30
-39

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Chi cục Thuế

151/2014/TT-BTC

1314/QĐ-BTC

Không trả kết quả

31
-40

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Chi cục Thuế

151/2014/TT-BTC

1314/QĐ-BTC

Không trả kết quả

32
-41

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi cục Thuế

96/2015/TT-BTC

626/QĐ-BTC

Không trả kết quả

33
-44

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Chi cục Thuế

96/2015/TT-BTC
18/2011/TT-BTC

626/QĐ-BTC
1008/QĐ-BTC

Không trả kết quả

34
-47

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Chi cục Thuế

26/2015/TT-BTC
156/2013/TT-BTC

1863/QĐ-BTC

Không trả kết quả

35
-48

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên.

Chi cục Thuế

152/2015/TT-BTC

832/QĐ-BTC

Không trả kết quả

36
-49

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

37
-1

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

38
-50

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên).

Chi cục Thuế

152/2015/TT-BTC

832/QĐ-BTC

Không trả kết quả

39
-51

Khai thuế Môn bài

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

40
-52

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

41
-53

Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

42
-54

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

43
-57

Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

44
-58

Khai tiền sử dụng đất

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

45
-59

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

Chi cục Thuế

103/2014/TT-BTC

274/QĐ-BTC

Không trả kết quả

46
-2

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

47
-60

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

48
-61

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % tính trên doanh thu

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

49
-62

Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên tỷ lệ % tính trên doanh thu

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

50
-63

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN).

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

05 ngày

51
-65

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

52
-3

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Chi cục Thuế

80/2012/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

53
-67

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

54
-68

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

55
-69

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

56
-72

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

06 ngày

57
-80

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam

Chi Cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

58
-81

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán).

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

59
-83

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

Chi Cục Thuế

119/2014/TT-BTC

3302/QĐ-BTC

Không trả kết quả

60
-84

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Chi Cục Thuế

92/2015/TT-BTC
28/2011/TT-BTC

542/QĐ-BTC

03 ngày

61
-87

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

Chi Cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

62
-100

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Chi Cục Thuế

28/2011/TT-BTC

1782/QĐ-BTC

03 ngày

63
-101

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

03 ngày

64
-102

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Chi Cục Thuế

28/2011/TT-BTC

1782/QĐ-BTC

Không trả kết quả

65
-89

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng.

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

66
-90

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam.

Chi Cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

67
-91

Khai Lệ phí trước bạ nhà đất

Chi Cục Thuế

119/2014/TT-BTC

3302/QĐ-BTC

03 ngày

68
-92

Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

01 ngày

69
-93

Khai Lệ phí trước bạ thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

01 ngày

70
-94

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

71
-95

Khai Quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước.

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

72
-97

Khai thuế BVMT đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân khai thác khoáng sản

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

73
-98

Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

74
-99

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

75
-115

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

6 ngày

76
-118

Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (hoàn thuế trước kiểm tra sau).

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

5 ngày

77
-119

Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

40 ngày

78
-120

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

40 ngày

79
-122

Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn thuế trước kiểm tra sau)

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

06 ngày

80
-123

Hoàn các loại thuế, phí khác (kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

40 ngày

81
-124

Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác

Chi Cục Thuế

28/2008/TT-BTC

1782/QĐ-BTC

6 ngày

82
-125

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

15 ngày

83
-126

Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ theo quy định của pháp luật không có khả năng nộp thuế

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

15 ngày

84
-127

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

30 ngày

85
-128

Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo.

Chi Cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

30 ngày

86
-131

Miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng, nghỉ kinh doanh

Chi Cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

20 ngày

87
-132

Giảm thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

Chi Cục Thuế

28/2008/TT-BTC

1782/QĐ-BTC

15 ngày

88
-133

Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất

Chi Cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

30 ngày

89
-134

Cấp hóa đơn lẻ

Chi Cục Thuế

153/2010/TT-BTC
39/2014/TT-BTC

2632/QĐ-BTC

Không trả kết quả

90
-136

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn

Chi Cục Thuế

39/2014/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

91
-138

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Chi Cục Thuế

153/2012/TT-BTC
39/2014/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

92
-139

Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in

Chi Cục Thuế

39/2014/TT-BTC

2632/QĐ-BTC

Không trả kết quả

93
-141

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

Chi Cục Thuế

26/2015/TT-BTC
32/2011/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

94
-144

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

Chi Cục Thuế

153/2012/TT-BTC
39/2014/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

95
-145

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

Chi Cục Thuế

26/2015/TT-BTC
153/2012/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

96
-149

Nộp thuế

Chi Cục Thuế

128/2008/TT-BTC

1902/QĐ-BTC

Không trả kết quả

97
-150

Gia hạn nộp thuế

Chi Cục Thuế

26/2015/TT-BTC

1863/QĐ-BTC

10 ngày

98
-151

Xác nhận nghĩa vụ thuế

Chi Cục Thuế

128/2008/TT-BTC

1902/QĐ-BTC

05 ngày

99
-152

Khiếu nại về thuế

Chi Cục Thuế

128/2008/TT-BTC

1902/QĐ-BTC

-Lần 1: 30 ngày

-Lần 2: 45 ngày

100
-153

Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

 

 

 

 

 

 

 

101
-154

Cấp lại Thông báo mã số thuế

Chi cục Thuế

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

102
-155

Đăng ký doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

58/2012/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

 

103
-156

Đăng ký điều chỉnh bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

58/2012/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

 

104
-157

Chấm dứt bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

Chi cục Thuế

58/2012/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

 

105
-158

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Chi cục Thuế

159/2012/TT-BTC

693/QĐ-BTC

Không trả kết quả

106
-159

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ

Chi cục Thuế

152/2011/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

Không trả kết quả

107
-160

Đăng ký cấp mã số thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

Chi cục Thuế

153/2011/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

03 ngày

108
-161

Khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Chi cục Thuế

153/2011/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

Không trả kết quả

109
-13b

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất

Cơ quan cấp GCN ĐKKD

95/2016/TT-BTC

2151/QĐ-BTC

 

110
-162

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

Chi Cục Thuế

153/2012/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

111
-167

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

Chi Cục Thuế

153/2012/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

114
-173

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

Chi cục Thuế

160/2013/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

 

115
-175

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu

Chi cục Thuế

160/2013/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

Không trả kết quả

116
-178

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Chi cục Thuế

160/2013/TT-BTC

2180/QĐ-BTC

 

117
-179

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế (bổ sung thông tin đăng ký thuế về tài khoản ngân hàng)

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

118

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau).

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

40 ngày

1111919
-181

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau).

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

40 ngày

120
-183

Nộp dần tiền thuế nợ

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

10 ngày

121
-184

Không tính tiền chậm nộp/ Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Chi cục Thuế

26/2015/TT-BTC

1863/QĐ-BTC

Không trả kết quả

122
-185

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

123
-186

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

124
-187

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

125
-188

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

126
-189

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

127
-190

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC
119/2014/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

128
-191

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

129
-192

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Chi cục Thuế

156/2013/TT-BTC

2815/QĐ-BTC

Không trả kết quả

130
-193

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

131
-194

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

132
-195

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

133
-197

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Chi cục Thuế

 

2632/QĐ-BTC

05 ngày

135
-199

Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm

Chi cục Thuế

92/2015/TT-BTC

542/QĐ-BTC

Không trả kết quả

Chi cục Thuế TP. Hội An

Lượt xem:  746 Bản in Quay lại

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường