Giới thiệu
Menu ngang > Giới thiệu
Tổng quan về bộ máy tổ chức - chức năng nhiệm vụ của Chi cục Thuế thành phố Hội An
(24/07/2015)
Tổng quan về bộ máy tổ chức - chức năng nhiệm vụ của Chi cục Thuế thành phố Hội An

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC  THUẾ VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUẾ THUỘC CHI CỤC THUẾ

  1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế

(Theo Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế)

          Chi cục Thuế Hội An được thành lập theo Quyết định số 315 TC/QĐ-TCCB ngày 21/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế Nhà nước ( Chi cục Thuế thị xã Hội An trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Quyết định số 1136 TC/QĐ/TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Thuế Nhà nước tỉnh Quảng Nam và Cục Thuế Nhà nước thành phố Đà Nẵng ( Chi cục Thuế thị xã Hội An thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) và Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Thuế thị xã Hội An thành Chi cục Thuế thành phố Hội An, trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

          1. Vị trí Chức năng.

          1.1 Chi cục Thuế TP. Hội An là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn TP. Hội An theo quy định của pháp luật.

          1.2 Chi cục Thuế TP.Hội An có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Chi cục Thuế TP Hội Anthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

          2.1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn;

          2.2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao;

          2.3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

          2.4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

          2.5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo qui định của pháp luật thuế và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

          2.6. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn;

          2.7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế;

          2.8. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật;

          2.9. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;

          2.10. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế;

          2.11. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật;

          2.12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

          2.13. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

          2.14. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

          2.15. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          2.16. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

          2.17. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Thuế.

          2.18. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.

          2.19. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

          2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

3.Cơ cấu tổ chức Chi cục ThuếTP.Hội An như sau:

Ban lãnh đạo CCT : gồm Chi cục trưởng và 03 Phó chi cục trưởng.

Các Đội thuế trực thuộc Chi cục Thuế :

1/Đội Tuyên truyền-Hỗ trợ Người nộp thuế;

2/ Đội Kê khai – Kế toán thuế;

3/ Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

4/ Đội Kiểm tra thuế;

5/Đội quản lý thu Lệ phí trước bạ- Thu nhập cá nhân- Thu khác;

6/ Đội Tổng hợp- Nghiệp vụ- Dự toán;

7/ Đội Hành chính- Nhân sự- Tài vụ- Ấn chỉ;

8/ Đội Thuế liên xã phường số 1( gồm địa bàn Phường Minh An; Chợ Hội An);

9/ Đội Thuế lên xã phường số 2 ( gồm địa bàn Phường Cẩm Phô; Tân An; Thanh Hà; xã Cẩm Hà, xã Cẩm Kim);

10/ Đội Thuế liên xã phường số 3( gồm địa bàn Phường Sơn Phong; Cẩm Châu; Cẩm Nam; Cửa Đại; Cẩm An; xã Cẩm Thanh; Tân Hiệp).

B. Chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi Cục thuế:

(Theo Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

  1. Đội Tuyên truyền-Hỗ trợ Người nộp thuế;

       Giúp Chi cục trưởng Chi Cục thuế tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Cục Thuế quản lý;

2. Đội Kê khai và Kế toán thuế

       Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế.

3. Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế:

       Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

4. Đội Kiểm tra thuế

          Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải quyết tố cáo liên quan đến người nộp thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

5.Đội quản lý thu Lệ phí trước bạ- Thu nhập cá nhân- Thu khác;

Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế;quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, thuế tài sản (sau này), phí, lệ phí và các khoản thu khác .

6. Đội Tổng hợp- Nghiệp vụ- Dự toán;

          Giúp Chi Cục trưởng Chi cục Thuế hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế trong Chi cục Thuế; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao của Chi cục Thuế.

7. Đội Hành chính- Nhân sự- Tài vụ- Ấn chỉ;

          Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị; quản lý ấn chỉ trong nội bộ Chi cục Thuế quản lý.

8. Đội Thuế liên xã phường : 1,2,3.

          Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu thuế hộ, cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công./.

 

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Website các phòng ban - xã phường