XÃ TÂN HIỆP TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CÁC MÔ HÌNH “NÓI KHÔNG VỚI SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN” VÀ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY NGÔ ĐỒNG ĐỎ