TỔNG KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN KHOANH VÙNG BẢO VÊ CUA ĐÁ TẠI HÒN DÀI