KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HIỆP