HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH (06/09/2018)
Để làm cơ sở cho công dân có hoạt động kinh doanh, buôn bán các loại hình: Dịch vụ lưu trú; ăn uống; may mặc và các loại hình kinh doanh khác. UBND xã Tân Hiệp cung cấp bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để hộ kinh doanh tra cứu và làm thủ tục ĐKKD. (Đối với hồ sơ ĐKKD ngành dịch vụ lưu trú: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, . 03 đơn đăng ký biển hiệu; Hồ sơ ĐKKD ngành ăn uống: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng); Hồ sơ ĐKKD ngành may mặc: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, . 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng); Hồ sơ ĐKKD ngành nghề khác: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng);

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

Để làm cơ sở cho công dân có hoạt động kinh doanh, buôn bán các loại hình: Dịch vụ lưu trú; ăn uống; may mặc và các loại hình kinh doanh khác. UBND xã Tân Hiệp cung cấp bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để hộ kinh doanh tra cứu và làm thủ tục ĐKKD. (Đối với hồ sơ ĐKKD ngành dịch vụ lưu trú: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, . 03 đơn đăng ký biển hiệu; Hồ sơ ĐKKD ngành ăn uống: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng); Hồ sơ ĐKKD ngành may mặc: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, . 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng); Hồ sơ ĐKKD ngành nghề khác: 01 Giấy đề nghị ĐKKD, 02 bản cam kết. 03 đơn đăng ký biển hiệu, 02 giấy thỏa thuận (nếu thuê mặt bằng);

I. ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ:

 

Phụ lục 1 - 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gởi :   

- Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hội An

                               - Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An

Tôi tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ................................................Nam/Nữ

Sinh ngày : ....../....../......... Dân tộc : ...................... Quốc tịch.................................

Chứng minh nhân dân số : ........................................................................................

Ngày cấp : .........../............../...................Cơ quan cấp : ...........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................

Số chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp : ...../......./............. Cơ quan cấp : ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .............................................................................

Chổ ở hiện tại :...........................................................................................................

Điện thoại :..................................................Fax :.......................................................

Email :..................................................Website.........................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau :

1. Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

2. Địa điểm kinh doanh :............................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax :.............................................................

Email :.................................................. Website........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh :......................................................................................

4. Vốn kinh doanh :...................................................................................................

5. Số lao động dự kiến sử dụng : ......................................người

Tôi cam kết :

    - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

    - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ KD;

    - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:  ............, ngày ......tháng.......năm ........

- .......................................                                                   Đại diện hộ kinh doanh

- ......................................                                                  ( Ký và ghi rõ họ và tên )

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIỂN HIỆU

 

Kính gởi :   Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội an

Tôi tên là : ..................................................; Ngày, tháng, năm sinh ........................

Giấy CMND số : .......................... do Công an .................... cấp ngày...../....../.........

Chổ ở hiện nay (ghi theo hộ khẩu thường trú)...........................................................

Điện thoại :..............................................  Fax :........................................................

Đăng ký kinh doanh mặt hàng (hoặc tên cơ quan, đơn vị ):.......................................

....................................................................................................................................Địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan, đơn vị ):.................................................

....................................................................................................................................Chiều ngang mặt tiền địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan đơn vị ):........(mét)

Xin đăng ký sử dụng biển hiệu như sau :

- Nội dung : mẫu ( makét ) biển hiệu kèm theo đơn.

- Chất liệu :................................................

- Kích cỡ : Ngang..............(m), dọc................(m)

- Vị trí treo, đặt : Tại địa điểm kinh doanh (áp sát tường cổng hoặc trong mái hiên song song với mặt tiền kinh doanh).

Tôi cam đoan chấp hành đúng theo Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố và thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký và cấp phép. Nếu sai phạm tôi chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng.

 

           Hội An, ngày .........tháng........năm 20...... 

                                                                                             Người làm đơn

        Ý kiến Phòng Văn hóa và Thông tin                 ( Ký và ghi rõ họ và tên )

                      Thành phố Hội An

Thống nhất maket, chất liệu, vị trí  treo, đặt như đăng ký.

Lưu ý: Cho phép sử dụng một biển hiệu (ngang hoặc dọc)

với kích cỡ.................. chất liệu........................................

Đề nghị chủ kinh doanh phải lưu giữ đơn đã được cấp để

xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

             Hội An, ngày ..........tháng...........năm .............

                              

 

-------------------------------------------------------------------

II. HỒ SƠ ĐKKD NGÀNH ĂN UỐNG

Phụ lục 1 - 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gởi :   

- Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hội An

                               - Phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố Hội An

Tôi tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa ) ................................................Nam/Nữ

Sinh ngày : ....../....../......... Dân tộc : ...................... Quốc tịch.................................

Chứng minh nhân dân số : ........................................................................................

Ngày cấp : .........../............../...................Cơ quan cấp : ...........................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................

Số chứng thực cá nhân:..............................................................................................

Ngày cấp : ...../......./............. Cơ quan cấp : ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : .............................................................................

Chổ ở hiện tại :...........................................................................................................

Điện thoại :..................................................Fax :.......................................................

Email :..................................................Website.........................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau :

1. Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa)............................................................

2. Địa điểm kinh doanh :............................................................................................

Điện thoại :...........................................Fax :.............................................................

Email :.................................................. Website........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh :......................................................................................

4. Vốn kinh doanh :...................................................................................................

5. Số lao động dự kiến sử dụng : ......................................người

Tôi cam kết :

    - Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

    - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ KD;

    - Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:  ............, ngày ......tháng.......năm ........

- .......................................                                                   Đại diện hộ kinh doanh

- ......................................                                                  ( Ký và ghi rõ họ và tên )

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIỂN HIỆU

Kính gởi :   Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội an

Tôi tên là : ..................................................; Ngày, tháng, năm sinh ........................

Giấy CMND số : .......................... do Công an .................... cấp ngày...../....../.........

Chổ ở hiện nay (ghi theo hộ khẩu thường trú)...........................................................

Điện thoại :..............................................  Fax :........................................................

Đăng ký kinh doanh mặt hàng (hoặc tên cơ quan, đơn vị ):.......................................

....................................................................................................................................Địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan, đơn vị ):.................................................

....................................................................................................................................Chiều ngang mặt tiền địa điểm kinh doanh (hoặc trụ sở cơ quan đơn vị ):........(mét)

Xin đăng ký sử dụng biển hiệu như sau :

- Nội dung : mẫu ( makét ) biển hiệu kèm theo đơn.

- Chất liệu :................................................

- Kích cỡ : Ngang..............(m), dọc................(m)

- Vị trí treo, đặt : Tại địa điểm kinh doanh (áp sát tường cổng hoặc trong mái hiên song song với mặt tiền kinh doanh).

Tôi cam đoan chấp hành đúng theo Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn Thành phố và thực hiện đúng những nội dung đã đăng ký và cấp phép. Nếu sai phạm tôi chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng.

 

           Hội An, ngày .........tháng........năm 20...... 

                                                                                             Người làm đơn

        Ý kiến Phòng Văn hóa và Thông tin                 ( Ký và ghi rõ họ và tên )

                      Thành phố Hội An

Thống nhất maket, chất liệu, vị trí  treo, đặt như đăng ký.

Lưu ý: Cho phép sử dụng một biển hiệu (ngang hoặc dọc)

với kích cỡ.................. chất liệu........................................

Đề nghị chủ kinh doanh phải lưu giữ đơn đã được cấp để

xuất trình khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra.

             Hội An, ngày ..........tháng...........năm .............

                              TRƯỞNG PHÒNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY THỎA THUẬN

THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gởi :   

- Thường trực Hội đồng ĐKKD Thành phố Hội an

- Chi cục Thuế thành phố Hội an

- UBND xã Tân Hiệp

 

Họ tên chủ hộ :.................................................................sinh năm : .......................

Thường trú tại : Số nhà :...................Đường :...........................................................

Khối phố :...........................................Phường :........................................................

Hình thức sở hữu : Nhà nước / Tư nhân :.................................................................

Tôi đồng ý cho Ông (Bà) :..................................................sinh năm .......................

Thường trú tại : Số nhà :....................Đường :.....................................Tổ :...............

Thôn :...........................Khối phố :............................Phường ( Xã )..........................

Quận ( Huyện, Thị xã ) :.....................................Tỉnh ( Thành phố ) :......................

Thuê ngôi nhà của tôi tại số ........., tổ .........., đường...............................,khối phố..................................., phường Cẩm Châu,  để sản xuất, kinh doanh.

Với diện tích thuê : ...................m2 ( Dài : .................m2 , Rộng :.....................m2 )

Kể từ ngày : ...........tháng ..........năm 20.........đến ngày :.........tháng..........năm 20....

Giá tiền thuê :...........................đồng / tháng  x .........tháng = ...........................đồng

Viết bằng chữ : ..........................................................................................................

Thời hạn thanh toán tiền thuê nhà ( hàng tháng, quý, năm ) .....................................

Tôi cam kết cho thuê đúng giá đã ghi trong hợp đồng và có trách nhiệm kê khai nộp thuế  cho nhà nước kịp thời, đầy đủ.

Người thuê mặt bằng phải có trách nhiệm chấp hành đầy đủ về ĐKKD, nghĩa vụ nộp thuế nhà nước và các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giáy thỏa thuận này có giá trị pháp lý khi phát sinh tranh chấp về dân sự.

 

Bên thuê                                                              Bên cho thuê

   ( Ký và ghi rõ họ, tên )                                            ( Ký và ghi rõ họ, tên )

 

 Tân Hiệp , ngày......tháng........năm 20....

Xác nhận của UBND xã Tân Hiệp

 

BBT

Lượt xem:  312 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường