Điểm bất cập về kê khai, nộp thuế và khấu trừ thuế TNCN theo quý
Điểm bất cập về kê khai, nộp thuế và khấu trừ thuế TNCN theo quý (27/05/2015)
Pháp luật thuế TNCN đã đi vào cuộc sống từ năm 2009 đến nay và đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung dần được hoàn thiện và phát huy tác dụng. Tuy nhiên tỷ lệ huy động từ nguồn thu này vẫn còn thấp, tình trang thất thu thuế vẫn còn do chúng ta không quản lý “nỗi” thu nhập của từng người.
Ngày 22/11/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, trong đó, sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 3 như sau:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Các khoản phụ cấp, trợ  cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”
Đồng thời, Tại Khoản 2, Điều 11 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007  quy định về thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.
Theo đó,  tại  Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 /11/2013 hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế”.
Như vậy, người sử dụng lao động (đơn vị trả thu nhập) hàng tháng khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh) ngay trong khi trả thu nhập, nhưng một thực tế cho thấy đơn vị trả thu nhập thực hiện kê khai và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, vô hình dung người sử dụng lao động chiếm dụng hợp pháp một khoản tiền thuế thu nhập cá nhân của người làm công ăn lương trong khoảng thời gian khá dài.
Số tiền chiếm dụng đó, dù lớn hay nhỏ tùy thuộc vào mức độ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đơn vị trả thu nhập (sau khi đã tính mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc). Thậm chí có đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động nhưng không kê khai và nộp số tiền thuế này kịp thời vào ngân sách nhà nước dẫn đến nợ thuế TNCN.
Nhằm để khắc phục tình trạng chiếm dụng một khoản tiền thuế TNCN mà cơ quan trả thu nhập đã khấu trừ của người lao động, với góc nhìn của người viết bài này tôi xin đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần sớm sửa đổi, bổ sung thời hạn khai và nộp thuế TNCN theo tháng như các sắc thuế Tài nguyên và Phí bảo vệ môi trường  hiện  hành.
 

Cục Thuế Quảng Nam

Lượt xem:  334 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường