Thong tu 48/2019/TT-BTC Huong dan viec trich lap va xu lys cac khoan du phong

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC (Thông tư 48) hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công ...

Website các phòng ban - xã phường