Nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Mùa quyết toán thuế năm 2019 đã đến, với mong muốn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chi trả thu nhập (gọi tắt là cơ quan trả thu nhập) thực hiện tốt việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Trang thông tin điện ...

  • Văn bản mới

Website các phòng ban - xã phường