Kết quả chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023

* Thông qua thể lệ chương trình " Hóa đơn may mắn" do Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 13/9/2023. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo Kết quả chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III năm 2023. Trên địa bàn Thành phố Hội ...