Ban hành Thể lệ chương trình Hóa đơn may mắn

Để tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” của Tổng cục Thuế, Cục thuế Tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định “ Về việc Ban hành Thể lệ chương trình Hóa đơn may mắn” 1. Mục tiêu chương trình - Khuyến khích người mua lấy ...

Website các phòng ban - xã phường