Số liệu dân số
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Dân số
(25/02/2015)
Số liệu dân số phường Cẩm Nam từ năm 2010 đến 2014

 

STT

Khối phố

Dân số

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng

6.285

6.440

6.544

6.413

6.504

1

Xuyên Trung

1.707

1.720

1.720

1.739

1.759

2

Châu Trung

1.169

1.198

1.199

1.184

1.217

3

Hà Trung

962

952

953

957

962

4

Thanh Nam Tây

1.156

1.160

1.162

1.062

1.062

5

Thanh Nam Đông

1.291

1.410

1.510

1.417

1.504

Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường