Khối phố
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Khối phố
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ

 

 
 
Khối phố Xuyên Trung
 
 
Nguyễn Cây
Bí thư
 
 
DĐ: 
 
 
Lê Viết Toại 
Khối trưởng 
 
 
DĐ: 0935422163
 
 
Nguyễn Văn Hoàng
Khối đội trưởng
 
 
DĐ: 0905410257
 
 
 
Khối phố Hà Trung
 
 
Phạm Ngọc Hạnh
Bí thư
 
DĐ:
 
 
Nguyễn Đức Thanh
Trưởng khối
 
 
DĐ:
 
 
Nguyễn Hồng Ánh
Khối đội trưởng
 
 
DĐ: 
 
 
Khối phố Thanh Nam
 
Huỳnh Viết Đâu
Bí thư
 
 
DĐ: 0919433880
 
 
Trần Tùy
Khối trưởng
 
 
DĐ: 
 
Phạm Văn Hùng
Khối đội trưởng
 
 
DĐ: 0782530508
 
 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường