Giới thiệu
Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ ...
Năm 2020 là năm thứ 5 xã Cẩm Kim xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và xây dựng ...

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường