Khối phố
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Thôn Phước Trung
(08/10/2019)
Danh sách Ban dân chính Thôn

1.Trưởng thôn

 Huỳnh Ngọc Dũng

 Sđt:0905453483

Email:

2. Trưởng Ban công tác mặt trận

Lê Trung Tài

Sđt: 0987387179

3. Thôn đội trưởng- Công an viên

Phạm Văn Đính

Sđt: 0387229817

 

UBND xã Cẩm Kim

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường