Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn
Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn (20/05/2015)
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định Số: 1196 /QĐ-UBND ngày 06/ 4/ 2015, phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Theo đó, mục tiêu chung: 
- Đến năm 2025, bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao cấp xã với nhiều nội dung phong phú đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phục vụ tốt nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa - thể thao của nhân dân.
- Đến năm 2030, hoàn thiện bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nội dung hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã theo quy định.
Mục tiêu cụ thể: 
- Đến năm 2015: Tối thiểu 20% xã, phường, thị trấn được thành lập bộ máy, đội ngũ cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao.
- Đến năm 2020: 50% xã, phường, thị trấn được thành lập bộ máy, đội ngũ cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao.
- Đến năm 2025: 100% xã, phường, thị trấn được thành lập bộ máy, đội ngũ cán bộ và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao.
- Đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã theo quy định.
Đề án quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Trung tâm VH-TT của xã, phường, thị trấn; quy định về nội dung và quy mô đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gồm hội trường văn hóa đa năng, phòng chức năng, sân vận động, trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động từ năm 2015 đến năm 2025./.

UBND xã Cẩm Hà

Lượt xem:  691 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường