Bảo trợ xã hội
Thủ tục hành chính > Bảo trợ xã hội
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(14/12/2022)
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

PHỤ LỤC V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

I

 Lĩnh vực Người có công

1

2.001382.000 .00.00.H47

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

X

X

2

1.003337.000 .00.00.H47

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

X

X

II

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

3

1.001699.000 .00.00.H47

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

X

X

4

1.001653.000 .00.00.H47

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

X

X

5

2.000751.000 .00.00.H47

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

X

X

6

2.000744.000 .00.00.H47

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

X

X

7

2.000602.000 .00.00.H47

Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

X

X

8

2.000355.000 .00.00.H47

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

X

X

9

1.000506.000 .00.00.H47

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

X

X

10

1.000489.000 .00.00.H47

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

X

X

III

Lĩnh vực Trẻ em

11

1.004946.000 .00.00.H47

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

X

X

12

1.004944.000 .00.00.H47

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

X

X

13

2.001947.000 .00.00.H47

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

X

X

14

1.004941.000 .00.00.H47

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

X

X

15

2.001944.000 .00.00.H47

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

X

X

16

2.001942.000 .00.00.H47

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

X

X

IV

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

17

1.000132.000 .00.00.H47

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

X

X

18

1.003521.000 .00.00.H47

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

X

X


 

 

Phạm Hoàng Tuấn

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường