Quán triệt lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên năm 2015
Quán triệt lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên năm 2015 (20/05/2015)
Đoàn xã Cẩm Hà vừa tổ chức quán triệt 6 bài học lý luận chính trị năm 2015 cho hơn 60 cán bộ đoàn viên, thanh niên toàn xã.

 Tại hội nghị, các đồng chí đoàn viên, thanh niên đã nghe truyền đạt những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của Cách mạng Việt nam.

Một số vấn đề quan trọng về Đảng CSVN kể từ ngày thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân ta đi lên xây dựng con đường CNXH. Những định hướng và đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nước ta trong tình hình mới.
Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên đã tập trung nghiên cứu 2 chuyên đề về Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay và truyền thống vẻ vang của Tuổi trẻ Việt Nam; vai trò, nhiệm vụ chính trị của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước, thời kỳ CNH-HĐH và những thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay.
Nhân dịp này, Đoàn xã Cẩm Hà cũng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 19/5 cho 20 thanh niên ưu tú ở các Chi Đoàn trực thuộc./.

UBND xã Cẩm Hà

Lượt xem:  489 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường