UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh (03/09/2019)
Ngày 26/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ký ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

Cấp xã: 94 TTHC trong đó: lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: 18 TTHC; lĩnh vực giao thông vận tải: 08 TTHC; lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 05 TTHC; lĩnh vực nội vụ: 15 TTHC; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 04 TTHC; lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 03 TTHC; lĩnh vực tư pháp: 35 TTHC; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 04 TTHC; lĩnh vực y tế: 02 TTHC.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn công khai danh mục trên Trang thông tin điện tử của địa phương; đồng thời, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa, tổ chức thực hiện và giám sát, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định cụ thể: /Uploaded/file/CCHC/qd_1258.pdf

Phụ lục quyết định: /Uploaded/file/CCHC/pl_1258.pdf

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  410 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường