Phụ nữ Sơn Phong tuyên truyền phong trào “Chống rác thải nhựa”