Số liệu Văn hóa - Xã hội
Số liệu tổng hợp > Số liệu Văn hóa - Xã hội
Số hộ đạt gia đình văn hóa hằng năm
(19/05/2015)
Số liệu thống kê

 

CHỈ TIÊU

ĐVT

2012

2013

2014

2015

2016

*Số hộ dự bình xét

Hộ

923

921

923

915

894

*Hộ đạt Gia đình văn hóa

Hộ

871

856

870

898

846

Khối An Thọ

Hộ

194

191

189

194

179

Khối Phong Niên

Hộ

214

203

213

222

200

Khối Phong An

Hộ

148

153

159

162

160

Khối Phong Thiện

Hộ

150

145

147

151

144

Khối An Hòa

Hộ

165

164

162

169

163

*Hộ không đạt

Hộ

52

65

53

17

48

Khối An Thọ

Hộ

10

10

11

1

9

Khối Phong Niên

Hộ

19

28

17

2

20

Khối Phong An

Hộ

14

10

7

8

6

Khối Phong Thiện

Hộ

//

05

6

2

5

Khối An Hòa

Hộ

09

12

12

4

8


 

XDDSVH Phường

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Hộ nghèo qua các năm 19/05/2015

(tính đến 31/12 hằng năm)

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường