Số liệu dân số
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ TOÀN PHƯỜNG
(11/05/2015)
Số liệu

 

 
Đơn vị
 
Diện tích
 
Số hộ
 
Dân số
 
Tổ dân phố
 
 
Toàn phường
 
 
 
74,38
 
 
 
 
952
 
 
 
4.598
 
 
 
22
 
 
Khối An Thọ
 
22,84
 
 
223
 
1.186
 
05
 
Khối Phong niên
 
10,63
 
 
244
 
1.223
 
05
 
Khối Phong An
 
19,32
 
 
165
 
704
 
04
 
Khối Phong Thiện
 
15,79
 
 
149
               
       634
 
        04
 
Khối An Hòa
 
05,80
 
 
171
 
828
 
04

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường