Đảng ủy Phường Sơn Phong tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2.9 và triển khai quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành TW Đảng khóa 12
Đảng ủy Phường Sơn Phong tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2.9 và triển khai quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành TW Đảng khóa 12 (08/09/2017)
Ngay trại buổi lễ đã tổ chức trao huy hiệu Đảng: 40,50,70 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí Đảng viên trên địa phường đợt 2/9 /2017

            Sau buổi lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng viên toàn đảng bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Ưng- UV.BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

             Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết phải đảm bảo nghiêm túc, được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Văn Hòa

Lượt xem:  398 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường