Hộ nghèo qua các năm
Hộ nghèo qua các năm (19/05/2015)
(tính đến 31/12 hằng năm)
 
 
Chỉ Tiêu
 
 
 
2013
 
 
2014
 
 
1. Số hộ :
 
 
04
 
 
03
 
Khối An Thọ
//
//
Khối Phong Nien
01
01
Khối  Phong An
02
02
Khối  Phong Thiện
//
//
Khối  An Hòa
01
//
 
Nhân khẩu:
 
 
12
 
 
08
 
Khối An Thọ
 
//
 
 
//
 
Khối Phong Niên
03
03
Khối Phong An
05
05
Khối Phong Thiện
//
//
Khối An Hòa
04
//
 
Tỉ lệ :
 
 
0,41
 
 
0,31
 
KhốiAn Thọ
 
//
 
 
//
 
Khối Phong Niên
0,41
0,31
Khối Phong An
1,23
1,23
Khối Phong Thiện
//
//
Khối An Hòa
0,56
//

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  661 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường