Hộ nghèo qua các năm
Hộ nghèo qua các năm (19/05/2015)
(tính đến 31/12 hằng năm)
 
 
Chỉ Tiêu
 
 
 
2013
 
 
2014
 
 
1. Số hộ :
 
 
04
 
 
03
 
Khối An Thọ
//
//
Khối Phong Nien
01
01
Khối  Phong An
02
02
Khối  Phong Thiện
//
//
Khối  An Hòa
01
//
 
Nhân khẩu:
 
 
12
 
 
08
 
Khối An Thọ
 
//
 
 
//
 
Khối Phong Niên
03
03
Khối Phong An
05
05
Khối Phong Thiện
//
//
Khối An Hòa
04
//
 
Tỉ lệ :
 
 
0,41
 
 
0,31
 
KhốiAn Thọ
 
//
 
 
//
 
Khối Phong Niên
0,41
0,31
Khối Phong An
1,23
1,23
Khối Phong Thiện
//
//
Khối An Hòa
0,56
//

UBND Phường Sơn Phong

Lượt xem:  730 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường