HƯỚNG DẪN Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An
HƯỚNG DẪN Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An (11/03/2016)
HƯỚNG DẪN
Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

 

 
 

 

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20/01/2016 của Ban thi đua khen thưởng Trung Ương;

Hội đồng TĐKT Thành phố hướng dẫn một số nội dung cơ bản thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng:

1. Đối tượng:

Là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Tiêu chuẩn:

* Đối với tập thể:

- Tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, có hiệu quả.

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tốt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Có kế hoạch triển khai về công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử.

- Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc với cử tri.

- Giải quyết kịp thời, chính xác các đơn thư khiếunại, tố cáo của cử tri.

- Đảm bảo cử tri đi bầu và có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỉ lệ cao.

- Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử:

- Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

* Đối với cá nhân:

- Là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và người phục vụ công tác bầu cử ở các cấp.

- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị.

 

II. Số lượng và thủ tục khen thưởng:

1. Số lượng:

- Mỗi xã, phường xét chọn 01 Tổ bầu cử và 03 cá nhân xuất sắc của địa phương mình. (giấy khen kèm theo tiền thưởng 1 triệu đồng/tập thể, 500.000 đồng/cá nhân)

- Đối với xã, phường hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử. UBND thành phố xét khen thưởng cho 04 xã, phường tiêu biểu. (giấy khen kèm theo tiền thưởng 4 triệu đồng/đơn vị).

- Đối với đơn vị, ban ngành có liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu phục vụ công tác Bầu cử sẽ do UBBC Thành phố và Hội đồng TĐKT xem xét đề nghị thành phố khen thưởng.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen;

- Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trên;

- Bảng tự chấm điểm theo tiêu chí tại Bảng điểm kèm theo (đối với tập thể).

3. Nguồn tiền thưởng:

- Nguồn tiền thưởng được trích trong kinh phí công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian gửi bảng chấm điểm, danh sách đề nghị khen thưởng chậm nhất đến ngày 30/5/2016, gởi về Thường trực HĐTĐKT Thành phố để tổng hợp trình UBND Thành phố xét khen thưởng. Mọi trường hợp không đảm bảo thủ tục và thời gian quy định, Hội đồng TĐKT Thành phố sẽ không giải quyết khen thưởng.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về thực hiện công tác khen thưởng trong tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đề nghị các xã, phường nghiên cứu áp dụng để theo dõi xét khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc địa phương mình./.

PNV

Lượt xem:  1,256 Bản in Quay lại