Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu
Hơn 4 tỷ đồng thực hiện chính sách nghỉ hưu (11/05/2015)
Ngày 09/03/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã.

 Theo đó, cấp cho UBND các huyện, thành phố tổng số tiền: 4.129.818.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, tám trăm mười tám ngàn đồng), từ nguồn Quản lý hành chính chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, để thực hiện chi trả chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Ảnh minh họa - Nguồn internet
 
Sở Tài chính, Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Phụ lục đính kèm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  706 Bản in Quay lại

Tin đã đưa