Đà Nẵng sử dụng phần mềm đánh giá công chức xã, phường
Đà Nẵng sử dụng phần mềm đánh giá công chức xã, phường (09/04/2015)
Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức xã, phường. Mô hình đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: kết quả thực hiện công việc (70%); chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, pháp luật của Nhà nước (10%) và thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp (20%).

Mô hình đánh giá công chức xã, phường theo mô hình: tự đánh giá - hội đồng đánh giá – đồng nghiệp đánh giá – chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách trực tiếp đánh giá. Hàng tháng, từng công chức phải chủ động xây dựng kế hoạch công tác tháng và hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ.


Kết quả này được sử dụng làm thước đo để bình xét thi đua khen thưởng; làm cơ sở để phân phối thu nhập và các khoản chi hành chính trong cơ quan; cơ sở để sử dụng, quản lý, phát triển nghề nghiệp của công chức.

Đây cũng là cơ sở để phát triển năng lực công chức, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn. Mô hình này sẽ mang lại kết quả đánh giá toàn diện, công khai, dân chủ và chính xác về chất lượng công chức, viên chức.

Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  688 Bản in Quay lại

Tin đã đưa