Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (23/11/2021)
Ngày 14/10, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Nghị quyết xác định, Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, đòi hỏi các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện. CCHC phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; cung cấp tối đa các dịch vụ tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, sử dụng.
Xây dựng chính quyền liêm chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết
Trong Nghị quyết cũng đã đặt ra mục tiêu:Tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có tư duy, khát vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Các nhiệm vụ cụ thể được xác định:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC
2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp
3. Đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
4. Quyết liệt cải cách TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC (chi phí chính thức và không chính thức) để thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng
5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
6. Cải cách tài chính công
7. Tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số
8. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam.

Thùy Dung

Lượt xem:  210 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường