Thông tin đấu giá
Đấu giá đất > Thông tin đấu giá
Thông báo bán đấu giá QSD đất ở của 10 lô đất tại phường Thanh Hà, Cửa Đại và xã Cẩm Hà, thành phố Hội An
(18/08/2015)
Bán đấu giá QSD đất ở các lô đất tại phường Thanh Hà, Cửa Đại và xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

UBND THÀNH PHỐ HỘI AN                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T.T PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  47 /TB-PTQĐ                                                                                                         Hội An, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất ở của 10 lô đất

tại phường Thanh Hà, Cửa Đại và xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

                                     

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở (giao đất lâu dài) 10 lô đất tại phường Thanh Hà, Cửa Đại và xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, cụ thể như sau:

1/ Tài sản bán đấu giá:

TT

KÝ HIỆU

(THỬA, LÔ ĐẤT)

DIỆN TÍCH (m2/lô)

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

(đồng/lô)

GHI CHÚ

I

Tại phường Thanh Hà:

A

Khu TĐC Trảng Sỏi:

 

 

 

1

Lô 09

157,1

1.700.000

267.070.000

 

2

Lô 11

118,5

1.900.000

225.150.000

 

3

Lô 12

118,5

1.900.000

225.150.000

 

4

Lô 21

135,5

1.500.000

203.250.000

 

B

Tại Đường 28/3:

1

Lô 169

240,0

3.500.000

840.000.000

 

II

Tại Khu dân cư Bến Trễ, xã Cẩm Hà

1

Lô 492

193,9

1.500.000

290.850.000

 

III

Đất xen cư tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà

1

Lô 107/2

200,0

1.300.000

260.000.000

 

2

Lô 107/3

200,0

1.300.000

260.000.000

 

IV

Tại Khối Phước Thịnh, phường Cửa Đại:

1

Lô 156/1

200,0

1.800.000

360.000.000

 

2

Lô 156/2

204,0

2.000.000

408.000.000

Ngã 3

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định).

2/ Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 08/8/2015 đến 15h30’ ngày 09/9/2015.

3/ Tiền đặt cọc            : 10% giá khởi điểm của mỗi lô.

4/ Địa điểm bán hồ sơ : Tại 02 nơi:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hội An.

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam.

5/ Thời gian, địa điểm đấu giá: Dự kiến vào lúc 8h00 ngày 11/9/2015 tại Hội trường Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm  (03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hội An;

Địa chỉ: số 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An.     Điện thoại: 0510.3910514

Hoặc: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: (05103).812099-811880-818557.       

  

Nơi nhận:                                                                                

- Giám đốc

- UBND thành phố (thay b/c);

- TT HĐND và 02 ban;

- Các thành viên HĐGS;

- UBND p. Thanh Hà, Cửa Đại

và xã Cẩm Hà (niêm yết);

- Báo Quảng Nam (đăng tin);

- Đài TT P.Thanh Hà,

Cửa Đại và xã Cẩm Hà (t/b);                                                  

- Website http://www.hoian.gov.vn

- Lưu VP (Ly).

D:\HO SO QUY DAT XEN CU 2014\PHIEN  13/-2015\thong bao ban dau gia..doc

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                

                                         ( Đã ký )

 

Phạm Văn Hội

 

Lượt xem:  933 Bản in Quay lại


Khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài 19/06/2015

Ngày 15/10–17/10/2012 tại thành phố Đà Nẵng, Chương trình hợp tác đối tác nâng cao năng lực quản lý đất đai giữa Tổng cục quản lý đất đai và cơ quan lập bản đồ, địa chính và đăng ký đất đai Thụy điển tổ chức khóa đào tạo công tác đo đạc, đăng ký, hồ sơ địa chính và kinh nghiệm nước ngoài. Tham gia dự hội khóa đào tạo gồm các tỉnh Miền trung và Tây nguyên với hơn 30 cán bộ tham gia. Đối với Quảng Nam có 02 cán bộ Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam tham gia.

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 19/06/2015

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 09/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy pham pháp luật năm 2015.

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường