Giới thiệu trung tâm
Giới thiệu > Giới thiệu trung tâm
Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An
(15/07/2015)
Giới thiệu đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hội An

     1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

     Trung tâm Phát triển quỹ đất được thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức tại Quyết định 1618/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam trên nền tảng của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Hội An.

      1.1.  Vị trí pháp lý:

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Hội An; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh.

      Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp loại A tức là đơn vị tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

      1.2. Chức năng, nhiệm vụ:

      + Chức năng:

     Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

     + Nhiệm vụ:

      Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

     Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất từ nguồn vốn (ngân sách) của thành phố; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

     Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

     Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất phục vụ các dự án do thành phố quản lý và một số dự án khác do cấp thẩm quyền giao;

     Tổ chức thực hiện đầu tư nguồn vốn (ngân sách) thành phố xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

     Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất đã thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

     Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

     Lập phương án sử dụng quỹ đất đã được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

     Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

     Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn được giao;

     Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

     Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính được giao; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

     1.3. Quyền hạn:

     Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

     Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

     Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

     Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

     Mười bốn chức năng và nhiệm vụ quả là quá lớn với tập thể cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất hiện nay, chắc rằng cùng một lúc chưa thể triển khai hết các chức năng nhiệm vụ như đã quy định. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất Trung tâm từng bước ổn định tổ chức phân công công việc và tiếp cận dần với công việc mới.

     1.4.  Cơ chế hoạt động :

      Trung tâm thực hiện chế độ thủ trưởng, cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Thông tư số 71/2006/CT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

     2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

     2.1. Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

     Lãnh đạo Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc chịu trách nhiệm chung về hoạt đông cơ quan, Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực được phân công.

      Trung tâm có 3 phòng trực thuộc: Phòng Hành chính- Tổng hợp, Phòng Khai thác và phát triển quỹ đất, phòng Bồi thường- Hỗ trợ và Tái định cư; mỗi phòng có trưởng, phó phòng và nhân viên.

     2.2. Phòng Hành chính - Tổng hợp: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về công tác tài chính - kế toán, công tác văn phòng, văn thư lưu trữ, tổ chức; thống kê, báo cáo; thi đua, khen thưởng và một số nhiệm vụ công tác khác.

     2.3. Phòng Khai thác - Phát triển quỹ đất: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập; kiểm tra tính pháp lý và chính xác các phương án BTTH-GPMB&TĐC; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, tổ chức thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

     2.4. Phòng Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư: Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án khi nhà nước thu hồi đất; tổ chức quản lý xây dựng kết cấu hạ tầng có trên đất; cung cấp thông tin, dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường